Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
TOUR1.in TOUR1.out
TOUR2.in TOUR2.out
TOUR3.in TOUR3.out
TOUR4.in TOUR4.out
TOUR5.in TOUR5.out
TOUR6.in TOUR6.out
TOUR7.in TOUR7.out
TOUR8.in TOUR8.out
TOUR9.in TOUR9.out
TOUR10.in TOUR10.out
TOUR11.in TOUR11.out
TOUR12.in TOUR12.out
TOUR13.in TOUR13.out
TOUR14.in TOUR14.out
TOUR15.in TOUR15.out
TOUR16.in TOUR16.out
TOUR17.in TOUR17.out
TOUR18.in TOUR18.out
TOUR19.in TOUR19.out
TOUR20.in TOUR20.out
TOUR21.in TOUR21.out
TOUR22.in TOUR22.out
TOUR23.in TOUR23.out
TOUR24.in TOUR24.out
TOUR25.in TOUR25.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 8 M
TOUR1.in 76 B
TOUR1.out 4 B
TOUR10.in 197 B
TOUR10.out 6 B
TOUR11.in 101 B
TOUR11.out 4 B
TOUR12.in 101 B
TOUR12.out 3 B
TOUR13.in 139 B
TOUR13.out 4 B
TOUR14.in 139 B
TOUR14.out 5 B
TOUR15.in 31 K
TOUR15.out 4 B
TOUR16.in 31 K
TOUR16.out 11 B
TOUR17.in 3 M
TOUR17.out 11 B
TOUR18.in 31 K
TOUR18.out 12 B
TOUR19.in 3 M
TOUR19.out 10 B
TOUR2.in 77 B
TOUR2.out 4 B
TOUR20.in 3 M
TOUR20.out 9 B
TOUR21.in 3 M
TOUR21.out 11 B
TOUR22.in 3 M
TOUR22.out 10 B
TOUR23.in 3 M
TOUR23.out 4 B
TOUR24.in 3 M
TOUR24.out 4 B
TOUR25.in 269 K
TOUR25.out 4 B
TOUR3.in 29 B
TOUR3.out 4 B
TOUR4.in 145 B
TOUR4.out 5 B
TOUR5.in 145 B
TOUR5.out 4 B
TOUR6.in 197 B
TOUR6.out 6 B
TOUR7.in 197 B
TOUR7.out 4 B
TOUR8.in 197 B
TOUR8.out 4 B
TOUR9.in 197 B
TOUR9.out 4 B