Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subtask 1

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 30
PAVESEQ15.in PAVESEQ15.out
PAVESEQ16.in PAVESEQ16.out
PAVESEQ17.in PAVESEQ17.out
PAVESEQ18.in PAVESEQ18.out
PAVESEQ19.in PAVESEQ19.out
PAVESEQ20.in PAVESEQ20.out

Subtask 2

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 30
PAVESEQ1.in PAVESEQ1.out
PAVESEQ2.in PAVESEQ2.out
PAVESEQ3.in PAVESEQ3.out
PAVESEQ4.in PAVESEQ4.out
PAVESEQ11.in PAVESEQ11.out
PAVESEQ12.in PAVESEQ12.out

Subtask 3

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 40
PAVESEQ5.in PAVESEQ5.out
PAVESEQ6.in PAVESEQ6.out
PAVESEQ7.in PAVESEQ7.out
PAVESEQ8.in PAVESEQ8.out
PAVESEQ9.in PAVESEQ9.out
PAVESEQ10.in PAVESEQ10.out
PAVESEQ13.in PAVESEQ13.out
PAVESEQ14.in PAVESEQ14.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 27 M
PAVESEQ1.in 31 K
PAVESEQ1.out 10 B
PAVESEQ10.in 8 M
PAVESEQ10.out 14 B
PAVESEQ11.in 48 K
PAVESEQ11.out 6 B
PAVESEQ12.in 48 K
PAVESEQ12.out 6 B
PAVESEQ13.in 7 M
PAVESEQ13.out 10 B
PAVESEQ14.in 7 M
PAVESEQ14.out 10 B
PAVESEQ15.in 11 B
PAVESEQ15.out 3 B
PAVESEQ16.in 390 B
PAVESEQ16.out 6 B
PAVESEQ17.in 374 B
PAVESEQ17.out 4 B
PAVESEQ18.in 338 B
PAVESEQ18.out 6 B
PAVESEQ19.in 257 B
PAVESEQ19.out 6 B
PAVESEQ2.in 23 K
PAVESEQ2.out 10 B
PAVESEQ20.in 141 B
PAVESEQ20.out 5 B
PAVESEQ3.in 22 K
PAVESEQ3.out 9 B
PAVESEQ4.in 67 K
PAVESEQ4.out 8 B
PAVESEQ5.in 5 M
PAVESEQ5.out 14 B
PAVESEQ6.in 8 M
PAVESEQ6.out 14 B
PAVESEQ7.in 8 M
PAVESEQ7.out 14 B
PAVESEQ8.in 7 M
PAVESEQ8.out 14 B
PAVESEQ9.in 9 M
PAVESEQ9.out 14 B
data.yml 269 B