Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
checkin1.in checkin1.out
checkin2.in checkin2.out
checkin3.in checkin3.out
checkin4.in checkin4.out
checkin5.in checkin5.out
checkin6.in checkin6.out
checkin7.in checkin7.out
checkin8.in checkin8.out
checkin9.in checkin9.out
checkin10.in checkin10.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 7 M
checkin1.in 883 B
checkin1.out 4 B
checkin10.in 3 M
checkin10.out 8 B
checkin2.in 3 M
checkin2.out 8 B
checkin3.in 101 K
checkin3.out 5 B
checkin4.in 3 M
checkin4.out 8 B
checkin5.in 2 M
checkin5.out 5 B
checkin6.in 2 M
checkin6.out 8 B
checkin7.in 4 M
checkin7.out 5 B
checkin8.in 3 M
checkin8.out 8 B
checkin9.in 3 M
checkin9.out 8 B