Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
MGCD0.in MGCD0.out
MGCD1.in MGCD1.out
MGCD2.in MGCD2.out
MGCD3.in MGCD3.out
MGCD4.in MGCD4.out
MGCD5.in MGCD5.out
MGCD6.in MGCD6.out
MGCD7.in MGCD7.out
MGCD8.in MGCD8.out
MGCD9.in MGCD9.out
MGCD10.in MGCD10.out
MGCD11.in MGCD11.out
MGCD12.in MGCD12.out
MGCD13.in MGCD13.out
MGCD14.in MGCD14.out
MGCD15.in MGCD15.out
MGCD16.in MGCD16.out
MGCD17.in MGCD17.out
MGCD18.in MGCD18.out
MGCD19.in MGCD19.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 2 M
MGCD0.in 18 B
MGCD0.out 9 B
MGCD1.in 24 B
MGCD1.out 9 B
MGCD10.in 175 K
MGCD10.out 9 B
MGCD11.in 151 K
MGCD11.out 6 B
MGCD12.in 93 K
MGCD12.out 9 B
MGCD13.in 20 K
MGCD13.out 9 B
MGCD14.in 381 K
MGCD14.out 8 B
MGCD15.in 489 K
MGCD15.out 9 B
MGCD16.in 552 K
MGCD16.out 9 B
MGCD17.in 75 K
MGCD17.out 9 B
MGCD18.in 336 K
MGCD18.out 9 B
MGCD19.in 575 K
MGCD19.out 9 B
MGCD2.in 290 K
MGCD2.out 9 B
MGCD3.in 285 K
MGCD3.out 9 B
MGCD4.in 408 K
MGCD4.out 9 B
MGCD5.in 203 K
MGCD5.out 9 B
MGCD6.in 266 K
MGCD6.out 9 B
MGCD7.in 526 K
MGCD7.out 9 B
MGCD8.in 512 K
MGCD8.out 9 B
MGCD9.in 575 K
MGCD9.out 9 B