Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
SSEQ0.in SSEQ0.out
SSEQ1.in SSEQ1.out
SSEQ2.in SSEQ2.out
SSEQ3.in SSEQ3.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 6 M
SSEQ0.in 11 K
SSEQ0.out 4 K
SSEQ1.in 4 K
SSEQ1.out 3 K
SSEQ2.in 6 M
SSEQ2.out 575 K
SSEQ3.in 6 M
SSEQ3.out 575 K