Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
Tree0.in Tree0.out
Tree1.in Tree1.out
Tree2.in Tree2.out
Tree3.in Tree3.out
Tree4.in Tree4.out
Tree5.in Tree5.out
Tree6.in Tree6.out
Tree7.in Tree7.out
Tree8.in Tree8.out
Tree9.in Tree9.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 766 K
Tree0.in 6 K
Tree0.out 9 B
Tree1.in 7 K
Tree1.out 9 B
Tree2.in 8 K
Tree2.out 9 B
Tree3.in 7 K
Tree3.out 9 B
Tree4.in 7 K
Tree4.out 9 B
Tree5.in 414 K
Tree5.out 9 B
Tree6.in 413 K
Tree6.out 8 B
Tree7.in 460 K
Tree7.out 8 B
Tree8.in 542 K
Tree8.out 9 B
Tree9.in 407 K
Tree9.out 9 B