Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
GCLEAR0.in GCLEAR0.out
GCLEAR1.in GCLEAR1.out
GCLEAR2.in GCLEAR2.out
GCLEAR3.in GCLEAR3.out
GCLEAR4.in GCLEAR4.out
GCLEAR5.in GCLEAR5.out
GCLEAR6.in GCLEAR6.out
GCLEAR7.in GCLEAR7.out
GCLEAR8.in GCLEAR8.out
GCLEAR9.in GCLEAR9.out
GCLEAR10.in GCLEAR10.out
GCLEAR11.in GCLEAR11.out
GCLEAR12.in GCLEAR12.out
GCLEAR13.in GCLEAR13.out
GCLEAR14.in GCLEAR14.out
GCLEAR15.in GCLEAR15.out
GCLEAR16.in GCLEAR16.out
GCLEAR17.in GCLEAR17.out
GCLEAR18.in GCLEAR18.out
GCLEAR19.in GCLEAR19.out
GCLEAR20.in GCLEAR20.out
GCLEAR21.in GCLEAR21.out
GCLEAR22.in GCLEAR22.out
GCLEAR23.in GCLEAR23.out
GCLEAR24.in GCLEAR24.out
GCLEAR25.in GCLEAR25.out
GCLEAR26.in GCLEAR26.out
GCLEAR27.in GCLEAR27.out
GCLEAR28.in GCLEAR28.out
GCLEAR29.in GCLEAR29.out
GCLEAR30.in GCLEAR30.out
GCLEAR31.in GCLEAR31.out
GCLEAR32.in GCLEAR32.out
GCLEAR33.in GCLEAR33.out
GCLEAR34.in GCLEAR34.out
GCLEAR35.in GCLEAR35.out
GCLEAR36.in GCLEAR36.out
GCLEAR37.in GCLEAR37.out
GCLEAR38.in GCLEAR38.out
GCLEAR39.in GCLEAR39.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 40 K
GCLEAR0.in 2 K
GCLEAR0.out 2 B
GCLEAR1.in 2 K
GCLEAR1.out 2 B
GCLEAR10.in 2 K
GCLEAR10.out 2 B
GCLEAR11.in 2 K
GCLEAR11.out 2 B
GCLEAR12.in 2 K
GCLEAR12.out 2 B
GCLEAR13.in 2 K
GCLEAR13.out 2 B
GCLEAR14.in 2 K
GCLEAR14.out 2 B
GCLEAR15.in 2 K
GCLEAR15.out 2 B
GCLEAR16.in 2 K
GCLEAR16.out 2 B
GCLEAR17.in 2 K
GCLEAR17.out 2 B
GCLEAR18.in 2 K
GCLEAR18.out 2 B
GCLEAR19.in 2 K
GCLEAR19.out 2 B
GCLEAR2.in 3 K
GCLEAR2.out 2 B
GCLEAR20.in 10 K
GCLEAR20.out 2 B
GCLEAR21.in 9 K
GCLEAR21.out 2 B
GCLEAR22.in 8 K
GCLEAR22.out 2 B
GCLEAR23.in 9 K
GCLEAR23.out 2 B
GCLEAR24.in 10 K
GCLEAR24.out 2 B
GCLEAR25.in 8 K
GCLEAR25.out 2 B
GCLEAR26.in 10 K
GCLEAR26.out 2 B
GCLEAR27.in 8 K
GCLEAR27.out 2 B
GCLEAR28.in 10 K
GCLEAR28.out 2 B
GCLEAR29.in 10 K
GCLEAR29.out 2 B
GCLEAR3.in 2 K
GCLEAR3.out 2 B
GCLEAR30.in 10 K
GCLEAR30.out 3 B
GCLEAR31.in 9 K
GCLEAR31.out 3 B
GCLEAR32.in 8 K
GCLEAR32.out 2 B
GCLEAR33.in 9 K
GCLEAR33.out 2 B
GCLEAR34.in 10 K
GCLEAR34.out 2 B
GCLEAR35.in 9 K
GCLEAR35.out 2 B
GCLEAR36.in 10 K
GCLEAR36.out 2 B
GCLEAR37.in 11 K
GCLEAR37.out 1 B
GCLEAR38.in 11 K
GCLEAR38.out 2 B
GCLEAR39.in 11 K
GCLEAR39.out 3 B
GCLEAR4.in 2 K
GCLEAR4.out 2 B
GCLEAR5.in 2 K
GCLEAR5.out 1 B
GCLEAR6.in 2 K
GCLEAR6.out 2 B
GCLEAR7.in 1 K
GCLEAR7.out 2 B
GCLEAR8.in 2 K
GCLEAR8.out 2 B
GCLEAR9.in 2 K
GCLEAR9.out 2 B