Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
TURTLE1.in TURTLE1.out
TURTLE2.in TURTLE2.out
TURTLE3.in TURTLE3.out
TURTLE4.in TURTLE4.out
TURTLE5.in TURTLE5.out
TURTLE6.in TURTLE6.out
TURTLE7.in TURTLE7.out
TURTLE8.in TURTLE8.out
TURTLE9.in TURTLE9.out
TURTLE10.in TURTLE10.out
TURTLE11.in TURTLE11.out
TURTLE12.in TURTLE12.out
TURTLE13.in TURTLE13.out
TURTLE14.in TURTLE14.out
TURTLE15.in TURTLE15.out
TURTLE16.in TURTLE16.out
TURTLE17.in TURTLE17.out
TURTLE18.in TURTLE18.out
TURTLE19.in TURTLE19.out
TURTLE20.in TURTLE20.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 6 K
TURTLE1.in 16 B
TURTLE1.out 8 B
TURTLE10.in 15 B
TURTLE10.out 7 B
TURTLE11.in 40 B
TURTLE11.out 20 B
TURTLE12.in 39 B
TURTLE12.out 19 B
TURTLE13.in 40 B
TURTLE13.out 19 B
TURTLE14.in 40 B
TURTLE14.out 19 B
TURTLE15.in 39 B
TURTLE15.out 19 B
TURTLE16.in 40 B
TURTLE16.out 19 B
TURTLE17.in 40 B
TURTLE17.out 20 B
TURTLE18.in 40 B
TURTLE18.out 19 B
TURTLE19.in 40 B
TURTLE19.out 19 B
TURTLE2.in 15 B
TURTLE2.out 6 B
TURTLE20.in 39 B
TURTLE20.out 18 B
TURTLE3.in 15 B
TURTLE3.out 7 B
TURTLE4.in 16 B
TURTLE4.out 7 B
TURTLE5.in 16 B
TURTLE5.out 8 B
TURTLE6.in 15 B
TURTLE6.out 7 B
TURTLE7.in 16 B
TURTLE7.out 7 B
TURTLE8.in 16 B
TURTLE8.out 8 B
TURTLE9.in 16 B
TURTLE9.out 7 B