Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#15988 #1424. FOODS - Ẩm thực Accepted 100 424 ms 1716 K Pascal / 4 K Trùm CUỐI 2020-11-18 10:11:24
#71534 #1424. FOODS - Ẩm thực Accepted 100 1924 ms 4376 K C++ 14 / 2 K Trịnh Chấn Duy 2022-02-08 14:13:16
#72054 #1424. FOODS - Ẩm thực Accepted 100 1887 ms 4468 K C++ 14 / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:43:56


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: