Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#16034 #1425. WALK - Du lịch lữ hành Accepted 100 1338 ms 6600 K Pascal / 5 K Trùm CUỐI 2020-11-19 17:15:08
#72085 #1425. WALK - Du lịch lữ hành Accepted 100 1431 ms 6620 K Pascal / 5 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:59:52
#87835 #1425. WALK - Du lịch lữ hành Accepted 100 2326 ms 19888 K C++ 17 / 4 K abc195 2022-07-18 9:25:20
#95791 #1425. WALK - Du lịch lữ hành Accepted 100 4612 ms 28872 K C++ 14 / 2 K Kyuu 2022-10-20 2:25:33
#95678 #1425. WALK - Du lịch lữ hành Accepted 100 9785 ms 24028 K C++ 14 / 2 K Hoàng Minh Khôi 2022-10-19 16:00:17


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: