Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: Special Judge

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
WALK1.in WALK1.out
WALK2.in WALK2.out
WALK3.in WALK3.out
WALK4.in WALK4.out
WALK5.in WALK5.out
WALK6.in WALK6.out
WALK7.in WALK7.out
WALK8.in WALK8.out
WALK9.in WALK9.out
WALK10.in WALK10.out
WALK11.in WALK11.out
WALK12.in WALK12.out
WALK13.in WALK13.out
WALK14.in WALK14.out
WALK15.in WALK15.out
WALK16.in WALK16.out
WALK17.in WALK17.out
WALK18.in WALK18.out
WALK19.in WALK19.out
WALK20.in WALK20.out
WALK21.in WALK21.out
WALK22.in WALK22.out
WALK23.in WALK23.out
WALK24.in WALK24.out
WALK25.in WALK25.out
WALK26.in WALK26.out
WALK27.in WALK27.out
WALK28.in WALK28.out
WALK29.in WALK29.out
WALK30.in WALK30.out
WALK31.in WALK31.out
WALK32.in WALK32.out
WALK33.in WALK33.out
WALK34.in WALK34.out
WALK35.in WALK35.out
WALK36.in WALK36.out
WALK37.in WALK37.out
WALK38.in WALK38.out
WALK39.in WALK39.out
WALK40.in WALK40.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 21 M
WALK1.in 40 B
WALK1.out 2 B
WALK10.in 2 M
WALK10.out 11 B
WALK11.in 1 M
WALK11.out 10 B
WALK12.in 2 M
WALK12.out 10 B
WALK13.in 838 K
WALK13.out 10 B
WALK14.in 2 M
WALK14.out 10 B
WALK15.in 2 M
WALK15.out 10 B
WALK16.in 2 M
WALK16.out 10 B
WALK17.in 342 K
WALK17.out 10 B
WALK18.in 701 K
WALK18.out 10 B
WALK19.in 2 M
WALK19.out 10 B
WALK2.in 282 B
WALK2.out 2 B
WALK20.in 1 M
WALK20.out 9 B
WALK21.in 2 M
WALK21.out 11 B
WALK22.in 2 M
WALK22.out 10 B
WALK23.in 2 M
WALK23.out 10 B
WALK24.in 2 M
WALK24.out 9 B
WALK25.in 2 M
WALK25.out 11 B
WALK26.in 1 M
WALK26.out 10 B
WALK27.in 2 M
WALK27.out 11 B
WALK28.in 2 M
WALK28.out 10 B
WALK29.in 2 M
WALK29.out 10 B
WALK3.in 738 B
WALK3.out 2 B
WALK30.in 855 K
WALK30.out 10 B
WALK31.in 2 M
WALK31.out 10 B
WALK32.in 2 M
WALK32.out 10 B
WALK33.in 2 M
WALK33.out 10 B
WALK34.in 2 M
WALK34.out 10 B
WALK35.in 1 M
WALK35.out 10 B
WALK36.in 2 M
WALK36.out 10 B
WALK37.in 2 M
WALK37.out 10 B
WALK38.in 2 M
WALK38.out 11 B
WALK39.in 2 M
WALK39.out 10 B
WALK4.in 5 K
WALK4.out 1 B
WALK40.in 2 M
WALK40.out 10 B
WALK5.in 16 B
WALK5.out 2 B
WALK6.in 37 K
WALK6.out 10 B
WALK7.in 161 K
WALK7.out 2 B
WALK8.in 2 M
WALK8.out 15 B
WALK9.in 2 M
WALK9.out 11 B
check_WALK.cpp 2 K
data.yml 320 B