Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
lineup1.in lineup1.out
lineup2.in lineup2.out
lineup3.in lineup3.out
lineup4.in lineup4.out
lineup5.in lineup5.out
lineup6.in lineup6.out
lineup7.in lineup7.out
lineup8.in lineup8.out
lineup9.in lineup9.out
lineup10.in lineup10.out
lineup11.in lineup11.out
lineup12.in lineup12.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 1 M
lineup1.in 32 B
lineup1.out 2 B
lineup10.in 962 K
lineup10.out 10 B
lineup11.in 768 K
lineup11.out 10 B
lineup12.in 579 K
lineup12.out 10 B
lineup2.in 44 B
lineup2.out 2 B
lineup3.in 151 B
lineup3.out 4 B
lineup4.in 350 B
lineup4.out 4 B
lineup5.in 647 B
lineup5.out 4 B
lineup6.in 2 K
lineup6.out 4 B
lineup7.in 6 K
lineup7.out 4 B
lineup8.in 26 K
lineup8.out 7 B
lineup9.in 124 K
lineup9.out 7 B