Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
nasa1.in nasa1.out
nasa2.in nasa2.out
nasa3.in nasa3.out
nasa4.in nasa4.out
nasa5.in nasa5.out
nasa6.in nasa6.out
nasa7.in nasa7.out
nasa8.in nasa8.out
nasa9.in nasa9.out
nasa10.in nasa10.out
nasa11.in nasa11.out
nasa12.in nasa12.out
nasa13.in nasa13.out
nasa14.in nasa14.out
nasa15.in nasa15.out
nasa16.in nasa16.out
nasa17.in nasa17.out
nasa18.in nasa18.out
nasa19.in nasa19.out
nasa20.in nasa20.out
nasa21.in nasa21.out
nasa22.in nasa22.out
nasa23.in nasa23.out
nasa24.in nasa24.out
nasa25.in nasa25.out
nasa26.in nasa26.out
nasa27.in nasa27.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 2 M
nasa1.in 478 B
nasa1.out 7 B
nasa10.in 481 B
nasa10.out 7 B
nasa11.in 348 B
nasa11.out 7 B
nasa12.in 586 B
nasa12.out 8 B
nasa13.in 664 B
nasa13.out 7 B
nasa14.in 475 B
nasa14.out 7 B
nasa15.in 609 B
nasa15.out 7 B
nasa16.in 518 B
nasa16.out 7 B
nasa17.in 384 K
nasa17.out 7 B
nasa18.in 566 K
nasa18.out 7 B
nasa19.in 583 K
nasa19.out 7 B
nasa2.in 535 B
nasa2.out 7 B
nasa20.in 594 K
nasa20.out 8 B
nasa21.in 545 K
nasa21.out 8 B
nasa22.in 534 K
nasa22.out 7 B
nasa23.in 512 K
nasa23.out 7 B
nasa24.in 456 K
nasa24.out 7 B
nasa25.in 661 K
nasa25.out 6 B
nasa26.in 477 K
nasa26.out 7 B
nasa27.in 490 K
nasa27.out 7 B
nasa3.in 673 B
nasa3.out 7 B
nasa4.in 695 B
nasa4.out 8 B
nasa5.in 534 B
nasa5.out 8 B
nasa6.in 579 B
nasa6.out 7 B
nasa7.in 676 B
nasa7.out 8 B
nasa8.in 405 B
nasa8.out 7 B
nasa9.in 520 B
nasa9.out 8 B