Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
surgery1.in surgery1.out
surgery2.in surgery2.out
surgery3.in surgery3.out
surgery4.in surgery4.out
surgery5.in surgery5.out
surgery6.in surgery6.out
surgery7.in surgery7.out
surgery8.in surgery8.out
surgery9.in surgery9.out
surgery10.in surgery10.out
surgery11.in surgery11.out
surgery12.in surgery12.out
surgery13.in surgery13.out
surgery14.in surgery14.out
surgery15.in surgery15.out
surgery16.in surgery16.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 4 M
surgery1.in 20 B
surgery1.out 2 B
surgery10.in 187 K
surgery10.out 6 B
surgery11.in 3 M
surgery11.out 7 B
surgery12.in 382 K
surgery12.out 6 B
surgery13.in 531 K
surgery13.out 5 B
surgery14.in 2 M
surgery14.out 6 B
surgery15.in 3 M
surgery15.out 7 B
surgery16.in 3 M
surgery16.out 7 B
surgery2.in 50 B
surgery2.out 3 B
surgery3.in 8 B
surgery3.out 2 B
surgery4.in 1 K
surgery4.out 4 B
surgery5.in 27 B
surgery5.out 2 B
surgery6.in 7 K
surgery6.out 4 B
surgery7.in 22 B
surgery7.out 2 B
surgery8.in 76 K
surgery8.out 4 B
surgery9.in 27 B
surgery9.out 2 B