Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
FISHPOOL1.in FISHPOOL1.out
FISHPOOL2.in FISHPOOL2.out
FISHPOOL3.in FISHPOOL3.out
FISHPOOL4.in FISHPOOL4.out
FISHPOOL5.in FISHPOOL5.out
FISHPOOL6.in FISHPOOL6.out
FISHPOOL7.in FISHPOOL7.out
FISHPOOL8.in FISHPOOL8.out
FISHPOOL9.in FISHPOOL9.out
FISHPOOL10.in FISHPOOL10.out
FISHPOOL11.in FISHPOOL11.out
FISHPOOL12.in FISHPOOL12.out
FISHPOOL13.in FISHPOOL13.out
FISHPOOL14.in FISHPOOL14.out
FISHPOOL15.in FISHPOOL15.out
FISHPOOL16.in FISHPOOL16.out
FISHPOOL17.in FISHPOOL17.out
FISHPOOL18.in FISHPOOL18.out
FISHPOOL19.in FISHPOOL19.out
FISHPOOL20.in FISHPOOL20.out
FISHPOOL21.in FISHPOOL21.out
FISHPOOL22.in FISHPOOL22.out
FISHPOOL23.in FISHPOOL23.out
FISHPOOL24.in FISHPOOL24.out
FISHPOOL25.in FISHPOOL25.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 11 M
FISHPOOL1.in 504 B
FISHPOOL1.out 38 B
FISHPOOL10.in 2 M
FISHPOOL10.out 452 B
FISHPOOL11.in 2 M
FISHPOOL11.out 474 B
FISHPOOL12.in 2 M
FISHPOOL12.out 461 B
FISHPOOL13.in 2 M
FISHPOOL13.out 451 B
FISHPOOL14.in 2 M
FISHPOOL14.out 450 B
FISHPOOL15.in 2 M
FISHPOOL15.out 16 B
FISHPOOL16.in 2 M
FISHPOOL16.out 28 B
FISHPOOL17.in 2 M
FISHPOOL17.out 20 B
FISHPOOL18.in 2 M
FISHPOOL18.out 30 B
FISHPOOL19.in 2 M
FISHPOOL19.out 29 B
FISHPOOL2.in 358 B
FISHPOOL2.out 40 B
FISHPOOL20.in 2 M
FISHPOOL20.out 8 B
FISHPOOL21.in 2 M
FISHPOOL21.out 4 B
FISHPOOL22.in 2 M
FISHPOOL22.out 8 B
FISHPOOL23.in 3 K
FISHPOOL23.out 618 B
FISHPOOL24.in 197 B
FISHPOOL24.out 4 B
FISHPOOL25.in 39 B
FISHPOOL25.out 6 B
FISHPOOL3.in 437 B
FISHPOOL3.out 35 B
FISHPOOL4.in 431 B
FISHPOOL4.out 37 B
FISHPOOL5.in 13 K
FISHPOOL5.out 613 B
FISHPOOL6.in 13 K
FISHPOOL6.out 608 B
FISHPOOL7.in 14 K
FISHPOOL7.out 646 B
FISHPOOL8.in 11 K
FISHPOOL8.out 627 B
FISHPOOL9.in 12 K
FISHPOOL9.out 634 B