Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: Special Judge

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
ROADS1.in ROADS1.ans
ROADS2.in ROADS2.ans
ROADS3.in ROADS3.ans
ROADS4.in ROADS4.ans
ROADS5.in ROADS5.ans
ROADS6.in ROADS6.ans
ROADS7.in ROADS7.ans
ROADS8.in ROADS8.ans
ROADS9.in ROADS9.ans
ROADS10.in ROADS10.ans
ROADS11.in ROADS11.ans
ROADS12.in ROADS12.ans
ROADS13.in ROADS13.ans
ROADS14.in ROADS14.ans
ROADS15.in ROADS15.ans
ROADS16.in ROADS16.ans
ROADS17.in ROADS17.ans
ROADS18.in ROADS18.ans
ROADS19.in ROADS19.ans
ROADS20.in ROADS20.ans
ROADS21.in ROADS21.ans
ROADS22.in ROADS22.ans
ROADS23.in ROADS23.ans
ROADS24.in ROADS24.ans
ROADS25.in ROADS25.ans
ROADS26.in ROADS26.ans
ROADS27.in ROADS27.ans
ROADS28.in ROADS28.ans
ROADS29.in ROADS29.ans
ROADS30.in ROADS30.ans
ROADS31.in ROADS31.ans
ROADS32.in ROADS32.ans
ROADS33.in ROADS33.ans
ROADS34.in ROADS34.ans
ROADS35.in ROADS35.ans
ROADS36.in ROADS36.ans
ROADS37.in ROADS37.ans
ROADS38.in ROADS38.ans
ROADS39.in ROADS39.ans
ROADS40.in ROADS40.ans

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 7 M
ROADS1.ans 9 B
ROADS1.in 72 B
ROADS10.ans 5 B
ROADS10.in 58 B
ROADS11.ans 6 B
ROADS11.in 227 B
ROADS12.ans 15 B
ROADS12.in 801 B
ROADS13.ans 9 B
ROADS13.in 336 B
ROADS14.ans 8 B
ROADS14.in 225 B
ROADS15.ans 12 B
ROADS15.in 517 B
ROADS16.ans 15 B
ROADS16.in 975 K
ROADS17.ans 9 B
ROADS17.in 913 K
ROADS18.ans 15 B
ROADS18.in 700 K
ROADS19.ans 9 B
ROADS19.in 304 K
ROADS2.ans 5 B
ROADS2.in 51 B
ROADS20.ans 18 B
ROADS20.in 109 K
ROADS21.ans 81 B
ROADS21.in 690 K
ROADS22.ans 175 B
ROADS22.in 1 M
ROADS23.ans 106 B
ROADS23.in 532 K
ROADS24.ans 107 B
ROADS24.in 563 K
ROADS25.ans 78 B
ROADS25.in 493 K
ROADS26.ans 116 B
ROADS26.in 781 K
ROADS27.ans 130 B
ROADS27.in 679 K
ROADS28.ans 76 B
ROADS28.in 514 K
ROADS29.ans 62 B
ROADS29.in 1 M
ROADS3.ans 5 B
ROADS3.in 23 B
ROADS30.ans 157 B
ROADS30.in 412 K
ROADS31.ans 85 B
ROADS31.in 622 K
ROADS32.ans 159 B
ROADS32.in 166 K
ROADS33.ans 37 B
ROADS33.in 1 M
ROADS34.ans 78 B
ROADS34.in 648 K
ROADS35.ans 32 B
ROADS35.in 750 K
ROADS36.ans 2 B
ROADS36.in 684 K
ROADS37.ans 2 B
ROADS37.in 1 M
ROADS38.ans 2 B
ROADS38.in 1 M
ROADS39.ans 2 B
ROADS39.in 684 K
ROADS4.ans 7 B
ROADS4.in 65 B
ROADS40.ans 88 B
ROADS40.in 1 M
ROADS5.ans 5 B
ROADS5.in 51 B
ROADS6.ans 5 B
ROADS6.in 30 B
ROADS7.ans 5 B
ROADS7.in 30 B
ROADS8.ans 5 B
ROADS8.in 44 B
ROADS9.ans 5 B
ROADS9.in 58 B
check_ROADS.cpp 2 K
data.yml 282 B