Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#21294 #1467. SIMULATION - Mô phỏng Accepted 100 1719 ms 7488 K C++ 17 / 2 K Trùm CUỐI 2020-12-12 7:38:38
#21485 #1467. SIMULATION - Mô phỏng Accepted 100 3131 ms 7484 K C++ 14 / 3 K acyme_nom 2020-12-13 14:00:30


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: