Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subtask 1

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 20
test1.inp test1.out
test2.inp test2.out
test3.inp test3.out
test4.inp test4.out
test5.inp test5.out
test6.inp test6.out
test7.inp test7.out
test8.inp test8.out
test9.inp test9.out
test10.inp test10.out

Subtask 2

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 20
test11.inp test11.out
test12.inp test12.out
test13.inp test13.out
test14.inp test14.out
test15.inp test15.out
test16.inp test16.out
test17.inp test17.out
test18.inp test18.out
test19.inp test19.out
test20.inp test20.out

Subtask 3

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 20
test21.inp test21.out
test22.inp test22.out
test23.inp test23.out
test24.inp test24.out
test25.inp test25.out
test26.inp test26.out
test27.inp test27.out
test28.inp test28.out
test29.inp test29.out
test30.inp test30.out

Subtask 4

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 20
test31.inp test31.out
test32.inp test32.out
test33.inp test33.out
test34.inp test34.out
test35.inp test35.out
test36.inp test36.out
test37.inp test37.out
test38.inp test38.out
test39.inp test39.out
test40.inp test40.out

Subtask 5

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 20
test41.inp test41.out
test42.inp test42.out
test43.inp test43.out
test44.inp test44.out
test45.inp test45.out
test46.inp test46.out
test47.inp test47.out
test48.inp test48.out
test49.inp test49.out
test50.inp test50.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 16 M
data.yml 476 B
test1.inp 44 K
test1.out 8 K
test10.inp 42 K
test10.out 8 K
test11.inp 1 M
test11.out 178 K
test12.inp 1 M
test12.out 159 K
test13.inp 1 M
test13.out 229 K
test14.inp 1 M
test14.out 228 K
test15.inp 1 M
test15.out 197 K
test16.inp 1 M
test16.out 229 K
test17.inp 1 M
test17.out 202 K
test18.inp 1 M
test18.out 204 K
test19.inp 1 M
test19.out 198 K
test2.inp 44 K
test2.out 8 K
test20.inp 1 M
test20.out 204 K
test21.inp 1 M
test21.out 147 K
test22.inp 1 M
test22.out 147 K
test23.inp 1 M
test23.out 147 K
test24.inp 1 M
test24.out 147 K
test25.inp 1 M
test25.out 147 K
test26.inp 1 M
test26.out 147 K
test27.inp 1 M
test27.out 147 K
test28.inp 1 M
test28.out 147 K
test29.inp 1 M
test29.out 147 K
test3.inp 44 K
test3.out 8 K
test30.inp 1 M
test30.out 147 K
test31.inp 1 M
test31.out 192 K
test32.inp 1 M
test32.out 199 K
test33.inp 1 M
test33.out 193 K
test34.inp 1 M
test34.out 248 K
test35.inp 1 M
test35.out 226 K
test36.inp 1 M
test36.out 223 K
test37.inp 1 M
test37.out 202 K
test38.inp 1 M
test38.out 201 K
test39.inp 1 M
test39.out 197 K
test4.inp 46 K
test4.out 8 K
test40.inp 1 M
test40.out 198 K
test41.inp 1 M
test41.out 185 K
test42.inp 1 M
test42.out 205 K
test43.inp 1 M
test43.out 220 K
test44.inp 1 M
test44.out 221 K
test45.inp 1 M
test45.out 217 K
test46.inp 1 M
test46.out 219 K
test47.inp 1 M
test47.out 212 K
test48.inp 1 M
test48.out 208 K
test49.inp 1 M
test49.out 200 K
test5.inp 42 K
test5.out 8 K
test50.inp 1 M
test50.out 198 K
test6.inp 41 K
test6.out 8 K
test7.inp 45 K
test7.out 8 K
test8.inp 44 K
test8.out 8 K
test9.inp 42 K
test9.out 8 K