Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subtask 1

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 40
BIENDOI0.in BIENDOI0.out
BIENDOI1.in BIENDOI1.out
BIENDOI2.in BIENDOI2.out
BIENDOI3.in BIENDOI3.out
BIENDOI4.in BIENDOI4.out
BIENDOI5.in BIENDOI5.out
BIENDOI6.in BIENDOI6.out
BIENDOI7.in BIENDOI7.out

Subtask 2

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 20
BIENDOI8.in BIENDOI8.out
BIENDOI9.in BIENDOI9.out
BIENDOI10.in BIENDOI10.out
BIENDOI11.in BIENDOI11.out

Subtask 3

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 40
BIENDOI12.in BIENDOI12.out
BIENDOI13.in BIENDOI13.out
BIENDOI14.in BIENDOI14.out
BIENDOI15.in BIENDOI15.out
BIENDOI16.in BIENDOI16.out
BIENDOI17.in BIENDOI17.out
BIENDOI18.in BIENDOI18.out
BIENDOI19.in BIENDOI19.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 4 M
BIENDOI0.in 486 B
BIENDOI0.out 338 B
BIENDOI1.in 475 B
BIENDOI1.out 273 B
BIENDOI10.in 770 K
BIENDOI10.out 651 K
BIENDOI11.in 846 K
BIENDOI11.out 714 K
BIENDOI12.in 497 K
BIENDOI12.out 344 K
BIENDOI13.in 453 K
BIENDOI13.out 309 K
BIENDOI14.in 871 K
BIENDOI14.out 591 K
BIENDOI15.in 508 K
BIENDOI15.out 334 K
BIENDOI16.in 685 K
BIENDOI16.out 491 K
BIENDOI17.in 536 K
BIENDOI17.out 355 K
BIENDOI18.in 640 K
BIENDOI18.out 428 K
BIENDOI19.in 710 K
BIENDOI19.out 477 K
BIENDOI2.in 723 B
BIENDOI2.out 482 B
BIENDOI3.in 748 B
BIENDOI3.out 432 B
BIENDOI4.in 739 B
BIENDOI4.out 494 B
BIENDOI5.in 743 B
BIENDOI5.out 454 B
BIENDOI6.in 748 B
BIENDOI6.out 490 B
BIENDOI7.in 743 B
BIENDOI7.out 500 B
BIENDOI8.in 819 K
BIENDOI8.out 690 K
BIENDOI9.in 707 K
BIENDOI9.out 596 K
data.yml 268 B