Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subtask 1

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 20
garden_sub1_1a.in garden_sub1_1a.out
garden_sub1_1b.in garden_sub1_1b.out
garden_sub1_2a.in garden_sub1_2a.out
garden_sub1_2b.in garden_sub1_2b.out

Subtask 2

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 30
garden_sub2_3a.in garden_sub2_3a.out
garden_sub2_3b.in garden_sub2_3b.out
garden_sub2_4a.in garden_sub2_4a.out
garden_sub2_4b.in garden_sub2_4b.out
garden_sub2_5a.in garden_sub2_5a.out
garden_sub2_5b.in garden_sub2_5b.out

Subtask 3

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 50
garden_sub3_6a.in garden_sub3_6a.out
garden_sub3_6b.in garden_sub3_6b.out
garden_sub3_7a.in garden_sub3_7a.out
garden_sub3_7b.in garden_sub3_7b.out
garden_sub3_8a.in garden_sub3_8a.out
garden_sub3_8b.in garden_sub3_8b.out
garden_sub3_9a.in garden_sub3_9a.out
garden_sub3_9b.in garden_sub3_9b.out
garden_sub3_10a.in garden_sub3_10a.out
garden_sub3_10b.in garden_sub3_10b.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 1 M
data.yml 531 B
garden_sub1_1a.in 85 B
garden_sub1_1a.out 5 B
garden_sub1_1b.in 114 B
garden_sub1_1b.out 6 B
garden_sub1_2a.in 102 B
garden_sub1_2a.out 6 B
garden_sub1_2b.in 116 B
garden_sub1_2b.out 7 B
garden_sub2_3a.in 88 K
garden_sub2_3a.out 9 B
garden_sub2_3b.in 88 K
garden_sub2_3b.out 11 B
garden_sub2_4a.in 88 K
garden_sub2_4a.out 9 B
garden_sub2_4b.in 88 K
garden_sub2_4b.out 11 B
garden_sub2_5a.in 88 K
garden_sub2_5a.out 16 B
garden_sub2_5b.in 88 K
garden_sub2_5b.out 11 B
garden_sub3_10a.in 4 M
garden_sub3_10a.out 16 B
garden_sub3_10b.in 4 M
garden_sub3_10b.out 11 B
garden_sub3_6a.in 1021 K
garden_sub3_6a.out 10 B
garden_sub3_6b.in 2 M
garden_sub3_6b.out 12 B
garden_sub3_7a.in 2 M
garden_sub3_7a.out 11 B
garden_sub3_7b.in 3 M
garden_sub3_7b.out 12 B
garden_sub3_8a.in 1 M
garden_sub3_8a.out 13 B
garden_sub3_8b.in 2 M
garden_sub3_8b.out 12 B
garden_sub3_9a.in 260 K
garden_sub3_9a.out 10 B
garden_sub3_9b.in 3 M
garden_sub3_9b.out 15 B