Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#376 #1501. PLANTTREE - Trồng cây Accepted 100 6144 ms 29940 K C++ 11 / 1 K Trùm CUỐI 2019-12-15 3:05:18


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: