Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subtask 1

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 15
planttree_sub1a.in planttree_sub1a.out
planttree_sub1b.in planttree_sub1b.out
planttree_sub1c.in planttree_sub1c.out
planttree_sub1d.in planttree_sub1d.out
planttree_sub1e.in planttree_sub1e.out
planttree_sub1f.in planttree_sub1f.out
planttree_sub1g.in planttree_sub1g.out
planttree_sub1h.in planttree_sub1h.out
planttree_sub1i.in planttree_sub1i.out
planttree_sub1j.in planttree_sub1j.out
planttree_sub1k.in planttree_sub1k.out
planttree_sub1l.in planttree_sub1l.out
planttree_sub1m.in planttree_sub1m.out
planttree_sub1n.in planttree_sub1n.out

Subtask 2

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 15
planttree_sub2a.in planttree_sub2a.out
planttree_sub2b.in planttree_sub2b.out
planttree_sub2c.in planttree_sub2c.out
planttree_sub2d.in planttree_sub2d.out
planttree_sub2e.in planttree_sub2e.out
planttree_sub2f.in planttree_sub2f.out
planttree_sub2g.in planttree_sub2g.out
planttree_sub2h.in planttree_sub2h.out
planttree_sub2i.in planttree_sub2i.out
planttree_sub2j.in planttree_sub2j.out
planttree_sub2k.in planttree_sub2k.out
planttree_sub2l.in planttree_sub2l.out
planttree_sub2m.in planttree_sub2m.out

Subtask 3

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 15
planttree_sub3a.in planttree_sub3a.out
planttree_sub3b.in planttree_sub3b.out
planttree_sub3c.in planttree_sub3c.out
planttree_sub3d.in planttree_sub3d.out
planttree_sub3e.in planttree_sub3e.out
planttree_sub3f.in planttree_sub3f.out
planttree_sub3g.in planttree_sub3g.out
planttree_sub3h.in planttree_sub3h.out
planttree_sub3i.in planttree_sub3i.out
planttree_sub3j.in planttree_sub3j.out
planttree_sub3k.in planttree_sub3k.out
planttree_sub3l.in planttree_sub3l.out
planttree_sub3m.in planttree_sub3m.out
planttree_sub3n.in planttree_sub3n.out

Subtask 4

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 10
planttree_sub4a.in planttree_sub4a.out
planttree_sub4b.in planttree_sub4b.out
planttree_sub4c.in planttree_sub4c.out
planttree_sub4d.in planttree_sub4d.out
planttree_sub4e.in planttree_sub4e.out
planttree_sub4f.in planttree_sub4f.out
planttree_sub4g.in planttree_sub4g.out
planttree_sub4h.in planttree_sub4h.out
planttree_sub4i.in planttree_sub4i.out
planttree_sub4j.in planttree_sub4j.out
planttree_sub4k.in planttree_sub4k.out
planttree_sub4l.in planttree_sub4l.out
planttree_sub4m.in planttree_sub4m.out
planttree_sub4n.in planttree_sub4n.out

Subtask 5

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 15
planttree_sub5a.in planttree_sub5a.out
planttree_sub5b.in planttree_sub5b.out
planttree_sub5c.in planttree_sub5c.out
planttree_sub5d.in planttree_sub5d.out
planttree_sub5e.in planttree_sub5e.out
planttree_sub5f.in planttree_sub5f.out
planttree_sub5g.in planttree_sub5g.out
planttree_sub5h.in planttree_sub5h.out
planttree_sub5i.in planttree_sub5i.out
planttree_sub5j.in planttree_sub5j.out
planttree_sub5k.in planttree_sub5k.out
planttree_sub5l.in planttree_sub5l.out
planttree_sub5m.in planttree_sub5m.out

Subtask 6

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 30
planttree_sub6a.in planttree_sub6a.out
planttree_sub6b.in planttree_sub6b.out
planttree_sub6c.in planttree_sub6c.out
planttree_sub6d.in planttree_sub6d.out
planttree_sub6e.in planttree_sub6e.out
planttree_sub6f.in planttree_sub6f.out
planttree_sub6g.in planttree_sub6g.out
planttree_sub6h.in planttree_sub6h.out
planttree_sub6i.in planttree_sub6i.out
planttree_sub6j.in planttree_sub6j.out
planttree_sub6k.in planttree_sub6k.out
planttree_sub6l.in planttree_sub6l.out
planttree_sub6m.in planttree_sub6m.out
planttree_sub6n.in planttree_sub6n.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 10 M
data.yml 1 K
planttree_sub1a.in 22 B
planttree_sub1a.out 3 B
planttree_sub1b.in 12 B
planttree_sub1b.out 3 B
planttree_sub1c.in 17 B
planttree_sub1c.out 3 B
planttree_sub1d.in 12 B
planttree_sub1d.out 3 B
planttree_sub1e.in 12 B
planttree_sub1e.out 3 B
planttree_sub1f.in 17 B
planttree_sub1f.out 3 B
planttree_sub1g.in 22 B
planttree_sub1g.out 3 B
planttree_sub1h.in 27 B
planttree_sub1h.out 3 B
planttree_sub1i.in 27 B
planttree_sub1i.out 3 B
planttree_sub1j.in 27 B
planttree_sub1j.out 3 B
planttree_sub1k.in 47 B
planttree_sub1k.out 3 B
planttree_sub1l.in 27 B
planttree_sub1l.out 3 B
planttree_sub1m.in 27 B
planttree_sub1m.out 3 B
planttree_sub1n.in 22 B
planttree_sub1n.out 3 B
planttree_sub2a.in 513 K
planttree_sub2a.out 8 B
planttree_sub2b.in 499 K
planttree_sub2b.out 8 B
planttree_sub2c.in 218 K
planttree_sub2c.out 7 B
planttree_sub2d.in 269 K
planttree_sub2d.out 7 B
planttree_sub2e.in 416 K
planttree_sub2e.out 8 B
planttree_sub2f.in 2 K
planttree_sub2f.out 5 B
planttree_sub2g.in 12 K
planttree_sub2g.out 6 B
planttree_sub2h.in 74 K
planttree_sub2h.out 6 B
planttree_sub2i.in 167 K
planttree_sub2i.out 7 B
planttree_sub2j.in 2 K
planttree_sub2j.out 5 B
planttree_sub2k.in 11 K
planttree_sub2k.out 6 B
planttree_sub2l.in 70 K
planttree_sub2l.out 6 B
planttree_sub2m.in 155 K
planttree_sub2m.out 7 B
planttree_sub3a.in 820 K
planttree_sub3a.out 8 B
planttree_sub3b.in 788 K
planttree_sub3b.out 8 B
planttree_sub3c.in 810 K
planttree_sub3c.out 8 B
planttree_sub3d.in 810 K
planttree_sub3d.out 8 B
planttree_sub3e.in 92 K
planttree_sub3e.out 7 B
planttree_sub3f.in 177 K
planttree_sub3f.out 8 B
planttree_sub3g.in 4 K
planttree_sub3g.out 5 B
planttree_sub3h.in 34 K
planttree_sub3h.out 6 B
planttree_sub3i.in 260 K
planttree_sub3i.out 7 B
planttree_sub3j.in 681 K
planttree_sub3j.out 7 B
planttree_sub3k.in 4 K
planttree_sub3k.out 5 B
planttree_sub3l.in 32 K
planttree_sub3l.out 6 B
planttree_sub3m.in 244 K
planttree_sub3m.out 7 B
planttree_sub3n.in 643 K
planttree_sub3n.out 7 B
planttree_sub4a.in 890 K
planttree_sub4a.out 8 B
planttree_sub4b.in 858 K
planttree_sub4b.out 8 B
planttree_sub4c.in 886 K
planttree_sub4c.out 8 B
planttree_sub4d.in 98 K
planttree_sub4d.out 7 B
planttree_sub4e.in 99 K
planttree_sub4e.out 7 B
planttree_sub4f.in 5 K
planttree_sub4f.out 5 B
planttree_sub4g.in 39 K
planttree_sub4g.out 6 B
planttree_sub4h.in 306 K
planttree_sub4h.out 7 B
planttree_sub4i.in 810 K
planttree_sub4i.out 7 B
planttree_sub4j.in 5 K
planttree_sub4j.out 5 B
planttree_sub4k.in 39 K
planttree_sub4k.out 6 B
planttree_sub4l.in 299 K
planttree_sub4l.out 7 B
planttree_sub4m.in 802 K
planttree_sub4m.out 7 B
planttree_sub4n.in 5 K
planttree_sub4n.out 5 B
planttree_sub5a.in 1 M
planttree_sub5a.out 8 B
planttree_sub5b.in 1 M
planttree_sub5b.out 8 B
planttree_sub5c.in 327 K
planttree_sub5c.out 7 B
planttree_sub5d.in 502 K
planttree_sub5d.out 7 B
planttree_sub5e.in 790 K
planttree_sub5e.out 8 B
planttree_sub5f.in 4 K
planttree_sub5f.out 5 B
planttree_sub5g.in 29 K
planttree_sub5g.out 6 B
planttree_sub5h.in 191 K
planttree_sub5h.out 6 B
planttree_sub5i.in 442 K
planttree_sub5i.out 7 B
planttree_sub5j.in 3 K
planttree_sub5j.out 5 B
planttree_sub5k.in 21 K
planttree_sub5k.out 6 B
planttree_sub5l.in 135 K
planttree_sub5l.out 6 B
planttree_sub5m.in 309 K
planttree_sub5m.out 7 B
planttree_sub6a.in 2 M
planttree_sub6a.out 8 B
planttree_sub6b.in 2 M
planttree_sub6b.out 8 B
planttree_sub6c.in 1 M
planttree_sub6c.out 8 B
planttree_sub6d.in 1 M
planttree_sub6d.out 8 B
planttree_sub6e.in 139 K
planttree_sub6e.out 7 B
planttree_sub6f.in 271 K
planttree_sub6f.out 8 B
planttree_sub6g.in 8 K
planttree_sub6g.out 5 B
planttree_sub6h.in 69 K
planttree_sub6h.out 6 B
planttree_sub6i.in 562 K
planttree_sub6i.out 7 B
planttree_sub6j.in 1 M
planttree_sub6j.out 7 B
planttree_sub6k.in 7 K
planttree_sub6k.out 5 B
planttree_sub6l.in 57 K
planttree_sub6l.out 6 B
planttree_sub6m.in 456 K
planttree_sub6m.out 7 B
planttree_sub6n.in 1 M
planttree_sub6n.out 7 B