Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subtask 1

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 50
sub1_00.in sub1_00.out
sub1_01.in sub1_01.out
sub1_02.in sub1_02.out
sub1_03.in sub1_03.out
sub1_04.in sub1_04.out
sub1_05.in sub1_05.out
sub1_06.in sub1_06.out
sub1_07.in sub1_07.out
sub1_08.in sub1_08.out
sub1_09.in sub1_09.out
sub1_10.in sub1_10.out
sub1_11.in sub1_11.out
sub1_12.in sub1_12.out
sub1_13.in sub1_13.out
sub1_14.in sub1_14.out
sub1_15.in sub1_15.out
sub1_16.in sub1_16.out
sub1_17.in sub1_17.out
sub1_18.in sub1_18.out
sub1_19.in sub1_19.out
sub1_20.in sub1_20.out

Subtask 2

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 50
sub2_00.in sub2_00.out
sub2_01.in sub2_01.out
sub2_02.in sub2_02.out
sub2_03.in sub2_03.out
sub2_04.in sub2_04.out
sub2_05.in sub2_05.out
sub2_06.in sub2_06.out
sub2_07.in sub2_07.out
sub2_08.in sub2_08.out
sub2_09.in sub2_09.out
sub2_10.in sub2_10.out
sub2_11.in sub2_11.out
sub2_12.in sub2_12.out
sub2_13.in sub2_13.out
sub2_14.in sub2_14.out
sub2_15.in sub2_15.out
sub2_16.in sub2_16.out
sub2_17.in sub2_17.out
sub2_18.in sub2_18.out
sub2_19.in sub2_19.out
sub2_20.in sub2_20.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 2 M
data.yml 441 B
sub1_00.in 57 B
sub1_00.out 3 B
sub1_01.in 43 B
sub1_01.out 3 B
sub1_02.in 59 B
sub1_02.out 3 B
sub1_03.in 72 B
sub1_03.out 15 B
sub1_04.in 70 B
sub1_04.out 8 B
sub1_05.in 60 B
sub1_05.out 9 B
sub1_06.in 133 B
sub1_06.out 3 B
sub1_07.in 136 B
sub1_07.out 9 B
sub1_08.in 135 B
sub1_08.out 8 B
sub1_09.in 136 B
sub1_09.out 7 B
sub1_10.in 953 K
sub1_10.out 7 B
sub1_11.in 823 K
sub1_11.out 7 B
sub1_12.in 887 K
sub1_12.out 7 B
sub1_13.in 969 K
sub1_13.out 7 B
sub1_14.in 823 K
sub1_14.out 7 B
sub1_15.in 800 K
sub1_15.out 12 B
sub1_16.in 834 K
sub1_16.out 10 B
sub1_17.in 878 K
sub1_17.out 11 B
sub1_18.in 872 K
sub1_18.out 6 B
sub1_19.in 872 K
sub1_19.out 7 B
sub1_20.in 812 K
sub1_20.out 11 B
sub2_00.in 186 B
sub2_00.out 4 B
sub2_01.in 184 B
sub2_01.out 3 B
sub2_02.in 51 B
sub2_02.out 12 B
sub2_03.in 138 B
sub2_03.out 13 B
sub2_04.in 917 K
sub2_04.out 6 B
sub2_05.in 795 K
sub2_05.out 7 B
sub2_06.in 919 K
sub2_06.out 7 B
sub2_07.in 841 K
sub2_07.out 7 B
sub2_08.in 902 K
sub2_08.out 13 B
sub2_09.in 900 K
sub2_09.out 12 B
sub2_10.in 971 K
sub2_10.out 7 B
sub2_11.in 140 B
sub2_11.out 11 B
sub2_12.in 140 B
sub2_12.out 11 B
sub2_13.in 140 B
sub2_13.out 13 B
sub2_14.in 143 B
sub2_14.out 12 B
sub2_15.in 136 B
sub2_15.out 3 B
sub2_16.in 979 K
sub2_16.out 7 B
sub2_17.in 800 K
sub2_17.out 14 B
sub2_18.in 969 K
sub2_18.out 7 B
sub2_19.in 823 K
sub2_19.out 7 B
sub2_20.in 834 K
sub2_20.out 14 B