Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#31135 #1516. ROBOT - Thử nghiệm robot Accepted 100 2156 ms 135112 K C++ 14 / 9 K cristianoronaldo 2021-03-13 16:16:36
#52109 #1516. ROBOT - Thử nghiệm robot Accepted 100 417 ms 2036 K C++ 17 (Clang) / 9 K ELVIN HAMMOND 2021-10-19 16:53:06


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: