Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#8809 #1524. PLANTS - Comparing Plants Accepted 100 30524 ms 924 K C++ 17 / 7 K Trùm CUỐI 2020-09-26 15:56:46


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: