Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: tương tác

Subtask 1

Lấy điểm nhỏ nhất của các test, Tổng số điểm 0
0-01.in 0-01.out
0-02.in 0-02.out

Subtask 2

Lấy điểm nhỏ nhất của các test, Tổng số điểm 5
1-01.in 1-01.out
1-02.in 1-02.out
1-03.in 1-03.out
1-04.in 1-04.out
1-05.in 1-05.out
1-06.in 1-06.out
1-07.in 1-07.out
1-08.in 1-08.out
1-09.in 1-09.out
1-10.in 1-10.out
1-11.in 1-11.out
1-12.in 1-12.out
1-13.in 1-13.out
1-14.in 1-14.out

Subtask 3

Lấy điểm nhỏ nhất của các test, Tổng số điểm 14
2-01.in 2-01.out
2-02.in 2-02.out
2-03.in 2-03.out
2-04.in 2-04.out
2-05.in 2-05.out
2-06.in 2-06.out
2-07.in 2-07.out
2-08.in 2-08.out
2-09.in 2-09.out
2-10.in 2-10.out
2-11.in 2-11.out
2-12.in 2-12.out
2-13.in 2-13.out

Subtask 4

Lấy điểm nhỏ nhất của các test, Tổng số điểm 13
3-01.in 3-01.out
3-02.in 3-02.out
3-03.in 3-03.out
3-04.in 3-04.out
3-05.in 3-05.out
3-06.in 3-06.out
3-07.in 3-07.out

Subtask 5

Lấy điểm nhỏ nhất của các test, Tổng số điểm 17
4-01.in 4-01.out
4-02.in 4-02.out
4-03.in 4-03.out
4-04.in 4-04.out
4-05.in 4-05.out
4-06.in 4-06.out
4-07.in 4-07.out
4-08.in 4-08.out
4-09.in 4-09.out
4-10.in 4-10.out
4-11.in 4-11.out
4-12.in 4-12.out
4-13.in 4-13.out

Subtask 6

Lấy điểm nhỏ nhất của các test, Tổng số điểm 11
5-01.in 5-01.out
5-02.in 5-02.out
5-03.in 5-03.out
5-04.in 5-04.out
5-05.in 5-05.out
5-06.in 5-06.out
5-07.in 5-07.out
5-08.in 5-08.out
5-09.in 5-09.out
5-10.in 5-10.out
5-11.in 5-11.out
5-12.in 5-12.out
5-13.in 5-13.out

Subtask 7

Lấy điểm nhỏ nhất của các test, Tổng số điểm 15
6-01.in 6-01.out
6-02.in 6-02.out
6-03.in 6-03.out
6-04.in 6-04.out
6-05.in 6-05.out
6-06.in 6-06.out
6-07.in 6-07.out
6-08.in 6-08.out
6-09.in 6-09.out
6-10.in 6-10.out
6-11.in 6-11.out
6-12.in 6-12.out
6-13.in 6-13.out
6-14.in 6-14.out
6-15.in 6-15.out
6-16.in 6-16.out
6-17.in 6-17.out

Subtask 8

Lấy điểm nhỏ nhất của các test, Tổng số điểm 25
7-01.in 7-01.out
7-02.in 7-02.out
7-03.in 7-03.out
7-04.in 7-04.out
7-05.in 7-05.out
7-06.in 7-06.out
7-07.in 7-07.out
7-08.in 7-08.out
7-09.in 7-09.out
7-10.in 7-10.out
7-11.in 7-11.out
7-12.in 7-12.out
7-13.in 7-13.out
7-14.in 7-14.out
7-15.in 7-15.out