Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#8811 #1525. SUPERTREES - Connecting Supertrees Accepted 100 26786 ms 323 K C++ 17 / 2 K Trùm CUỐI 2020-09-26 16:07:30


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: