Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#8814 #1528. MUSHROOMS - Counting Mushrooms Accepted 100 598 ms 15 K C++ 17 / 4 K Trùm CUỐI 2020-09-27 3:30:32


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: