Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
math1.in math1.out
math2.in math2.out
math3.in math3.out
math4.in math4.out
math5.in math5.out
math6.in math6.out
math7.in math7.out
math8.in math8.out
math9.in math9.out
math10.in math10.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 773 K
math1.in 62 K
math1.out 65 K
math10.in 58 K
math10.out 48 K
math2.in 101 K
math2.out 114 K
math3.in 243 K
math3.out 290 K
math4.in 503 K
math4.out 2 M
math5.in 57 K
math5.out 48 K
math6.in 58 K
math6.out 48 K
math7.in 58 K
math7.out 48 K
math8.in 57 K
math8.out 48 K
math9.in 58 K
math9.out 48 K