Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subtask 1

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 0
COOLMAC1.in COOLMAC1.out
COOLMAC2.in COOLMAC2.out

Subtask 2

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 30
COOLMAC3.in COOLMAC3.out
COOLMAC4.in COOLMAC4.out
COOLMAC5.in COOLMAC5.out
COOLMAC6.in COOLMAC6.out
COOLMAC7.in COOLMAC7.out
COOLMAC8.in COOLMAC8.out

Subtask 3

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 30
COOLMAC9.in COOLMAC9.out
COOLMAC10.in COOLMAC10.out
COOLMAC11.in COOLMAC11.out
COOLMAC12.in COOLMAC12.out
COOLMAC13.in COOLMAC13.out
COOLMAC14.in COOLMAC14.out

Subtask 4

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 40
COOLMAC15.in COOLMAC15.out
COOLMAC16.in COOLMAC16.out
COOLMAC17.in COOLMAC17.out
COOLMAC18.in COOLMAC18.out
COOLMAC19.in COOLMAC19.out
COOLMAC20.in COOLMAC20.out
COOLMAC21.in COOLMAC21.out
COOLMAC22.in COOLMAC22.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 3 M
COOLMAC1.in 45 B
COOLMAC1.out 1 B
COOLMAC10.in 12 K
COOLMAC10.out 3 B
COOLMAC11.in 47 K
COOLMAC11.out 4 B
COOLMAC12.in 38 K
COOLMAC12.out 2 B
COOLMAC13.in 56 K
COOLMAC13.out 4 B
COOLMAC14.in 56 K
COOLMAC14.out 4 B
COOLMAC15.in 223 K
COOLMAC15.out 4 B
COOLMAC16.in 215 K
COOLMAC16.out 4 B
COOLMAC17.in 1 M
COOLMAC17.out 5 B
COOLMAC18.in 1 M
COOLMAC18.out 5 B
COOLMAC19.in 2 M
COOLMAC19.out 2 B
COOLMAC2.in 31 B
COOLMAC2.out 2 B
COOLMAC20.in 2 M
COOLMAC20.out 5 B
COOLMAC21.in 2 M
COOLMAC21.out 5 B
COOLMAC22.in 2 M
COOLMAC22.out 5 B
COOLMAC3.in 29 B
COOLMAC3.out 1 B
COOLMAC4.in 118 B
COOLMAC4.out 1 B
COOLMAC5.in 266 B
COOLMAC5.out 2 B
COOLMAC6.in 175 B
COOLMAC6.out 2 B
COOLMAC7.in 283 B
COOLMAC7.out 1 B
COOLMAC8.in 277 B
COOLMAC8.out 1 B
COOLMAC9.in 21 K
COOLMAC9.out 3 B
data.yml 321 B