Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subtask 1

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 0
GIFT111.in GIFT111.out

Subtask 2

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 10
GIFT112.in GIFT112.out

Subtask 3

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 10
GIFT113.in GIFT113.out

Subtask 4

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 30
GIFT114.in GIFT114.out
GIFT115.in GIFT115.out
GIFT116.in GIFT116.out

Subtask 5

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 50
GIFT117.in GIFT117.out
GIFT118.in GIFT118.out
GIFT119.in GIFT119.out
GIFT1110.in GIFT1110.out
GIFT1111.in GIFT1111.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 58 K
GIFT111.in 61 B
GIFT111.out 16 B
GIFT1110.in 12 K
GIFT1110.out 11 B
GIFT1111.in 12 K
GIFT1111.out 11 B
GIFT112.in 533 B
GIFT112.out 61 B
GIFT113.in 12 K
GIFT113.out 110 B
GIFT114.in 12 K
GIFT114.out 11 B
GIFT115.in 13 K
GIFT115.out 110 B
GIFT116.in 13 K
GIFT116.out 10 B
GIFT117.in 12 K
GIFT117.out 110 B
GIFT118.in 12 K
GIFT118.out 54 B
GIFT119.in 12 K
GIFT119.out 21 B
data.yml 320 B