Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subtask 1

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 18
1-001-60-mixed-logarit.in 1-001-60-mixed-logarit.out
1-002-70-random-maximum.in 1-002-70-random-maximum.out
1-003-75-focused-uniform.in 1-003-75-focused-uniform.out
1-004-80-line-logarit.in 1-004-80-line-logarit.out
1-005-85-binary-maximum.in 1-005-85-binary-maximum.out
1-006-90-long-uniform.in 1-006-90-long-uniform.out
1-007-95-mixed-logarit.in 1-007-95-mixed-logarit.out
1-008-97-random-maximum.in 1-008-97-random-maximum.out
1-009-100-focused-uniform.in 1-009-100-focused-uniform.out
1-010-100-long-logarit.in 1-010-100-long-logarit.out
1-011-50-mixed-maximum.in 1-011-50-mixed-maximum.out
1-012-60-random-uniform.in 1-012-60-random-uniform.out
1-013-70-focused-logarit.in 1-013-70-focused-logarit.out
1-014-75-line-maximum.in 1-014-75-line-maximum.out
1-015-80-binary-uniform.in 1-015-80-binary-uniform.out
1-016-85-long-logarit.in 1-016-85-long-logarit.out
1-017-90-mixed-maximum.in 1-017-90-mixed-maximum.out
1-018-95-random-uniform.in 1-018-95-random-uniform.out
1-019-97-focused-logarit.in 1-019-97-focused-logarit.out
1-020-100-long-maximum.in 1-020-100-long-maximum.out
1-021-100-mixed-uniform.in 1-021-100-mixed-uniform.out
1-022-50-random-logarit.in 1-022-50-random-logarit.out
1-023-60-focused-maximum.in 1-023-60-focused-maximum.out
1-024-70-line-uniform.in 1-024-70-line-uniform.out
1-025-75-binary-logarit.in 1-025-75-binary-logarit.out
1-026-80-long-maximum.in 1-026-80-long-maximum.out
1-027-85-mixed-uniform.in 1-027-85-mixed-uniform.out
1-028-90-random-logarit.in 1-028-90-random-logarit.out
1-029-95-focused-maximum.in 1-029-95-focused-maximum.out
1-030-97-long-uniform.in 1-030-97-long-uniform.out
1-031-100-mixed-logarit.in 1-031-100-mixed-logarit.out
1-032-100-random-maximum.in 1-032-100-random-maximum.out
1-033-50-focused-uniform.in 1-033-50-focused-uniform.out
1-034-60-line-logarit.in 1-034-60-line-logarit.out
1-035-70-binary-maximum.in 1-035-70-binary-maximum.out
1-036-75-long-uniform.in 1-036-75-long-uniform.out
1-037-80-mixed-logarit.in 1-037-80-mixed-logarit.out
1-038-85-random-maximum.in 1-038-85-random-maximum.out
1-039-90-focused-uniform.in 1-039-90-focused-uniform.out
1-040-95-long-logarit.in 1-040-95-long-logarit.out
1-041-97-mixed-maximum.in 1-041-97-mixed-maximum.out
1-042-100-random-uniform.in 1-042-100-random-uniform.out
1-043-100-focused-logarit.in 1-043-100-focused-logarit.out
1-manual.in 1-manual.out
1-sample.in 1-sample.out

Subtask 2

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 12
2-044-50-line-maximum.in 2-044-50-line-maximum.out
2-045-60-binary-uniform.in 2-045-60-binary-uniform.out
2-046-70-long-logarit.in 2-046-70-long-logarit.out
2-047-75-mixed-maximum.in 2-047-75-mixed-maximum.out
2-048-80-random-uniform.in 2-048-80-random-uniform.out
2-049-85-focused-logarit.in 2-049-85-focused-logarit.out
2-050-90-long-maximum.in 2-050-90-long-maximum.out
2-051-95-mixed-uniform.in 2-051-95-mixed-uniform.out
2-052-97-random-logarit.in 2-052-97-random-logarit.out
2-053-100-focused-maximum.in 2-053-100-focused-maximum.out
2-054-100-line-uniform.in 2-054-100-line-uniform.out
2-055-50-binary-logarit.in 2-055-50-binary-logarit.out
2-056-60-long-maximum.in 2-056-60-long-maximum.out
2-057-70-mixed-uniform.in 2-057-70-mixed-uniform.out
2-058-75-random-logarit.in 2-058-75-random-logarit.out
2-059-80-focused-maximum.in 2-059-80-focused-maximum.out
2-060-85-long-uniform.in 2-060-85-long-uniform.out
2-061-90-mixed-logarit.in 2-061-90-mixed-logarit.out
2-062-95-random-maximum.in 2-062-95-random-maximum.out
2-063-97-focused-uniform.in 2-063-97-focused-uniform.out
2-064-100-line-logarit.in 2-064-100-line-logarit.out
2-065-100-binary-maximum.in 2-065-100-binary-maximum.out
2-066-50-long-uniform.in 2-066-50-long-uniform.out
2-067-60-mixed-logarit.in 2-067-60-mixed-logarit.out
2-068-70-random-maximum.in 2-068-70-random-maximum.out
2-069-75-focused-uniform.in 2-069-75-focused-uniform.out
2-070-80-long-logarit.in 2-070-80-long-logarit.out
2-071-85-mixed-maximum.in 2-071-85-mixed-maximum.out
2-072-90-random-uniform.in 2-072-90-random-uniform.out
2-073-95-focused-logarit.in 2-073-95-focused-logarit.out

Subtask 3

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 10
3-074-97-line-maximum.in 3-074-97-line-maximum.out
3-075-100-binary-uniform.in 3-075-100-binary-uniform.out
3-076-100-long-logarit.in 3-076-100-long-logarit.out
3-077-50-mixed-maximum.in 3-077-50-mixed-maximum.out
3-078-60-random-uniform.in 3-078-60-random-uniform.out
3-079-70-focused-logarit.in 3-079-70-focused-logarit.out
3-manual.in 3-manual.out

Subtask 4

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 18
4-080-75-long-maximum.in 4-080-75-long-maximum.out
4-081-80-mixed-uniform.in 4-081-80-mixed-uniform.out
4-082-85-random-logarit.in 4-082-85-random-logarit.out
4-083-90-focused-maximum.in 4-083-90-focused-maximum.out
4-084-95-line-uniform.in 4-084-95-line-uniform.out
4-085-97-binary-logarit.in 4-085-97-binary-logarit.out
4-086-100-long-maximum.in 4-086-100-long-maximum.out
4-087-100-mixed-uniform.in 4-087-100-mixed-uniform.out
4-088-50-random-logarit.in 4-088-50-random-logarit.out
4-089-60-focused-maximum.in 4-089-60-focused-maximum.out
4-090-70-long-uniform.in 4-090-70-long-uniform.out
4-091-75-mixed-logarit.in 4-091-75-mixed-logarit.out
4-092-80-random-maximum.in 4-092-80-random-maximum.out
4-093-85-focused-uniform.in 4-093-85-focused-uniform.out
4-094-90-line-logarit.in 4-094-90-line-logarit.out
4-095-95-binary-maximum.in 4-095-95-binary-maximum.out
4-096-97-long-uniform.in 4-096-97-long-uniform.out
4-097-100-mixed-logarit.in 4-097-100-mixed-logarit.out
4-098-100-random-maximum.in 4-098-100-random-maximum.out
4-099-50-focused-uniform.in 4-099-50-focused-uniform.out
4-100-60-long-logarit.in 4-100-60-long-logarit.out
4-101-70-mixed-maximum.in 4-101-70-mixed-maximum.out
4-manual.in 4-manual.out

Subtask 5

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 16
5-102-75-random-uniform.in 5-102-75-random-uniform.out
5-103-80-focused-logarit.in 5-103-80-focused-logarit.out
5-104-85-line-maximum.in 5-104-85-line-maximum.out
5-105-90-binary-uniform.in 5-105-90-binary-uniform.out
5-106-95-long-logarit.in 5-106-95-long-logarit.out
5-107-97-mixed-maximum.in 5-107-97-mixed-maximum.out
5-108-100-random-uniform.in 5-108-100-random-uniform.out
5-109-100-focused-logarit.in 5-109-100-focused-logarit.out
5-110-50-long-maximum.in 5-110-50-long-maximum.out
5-111-60-mixed-uniform.in 5-111-60-mixed-uniform.out
5-112-70-random-logarit.in 5-112-70-random-logarit.out
5-113-75-focused-maximum.in 5-113-75-focused-maximum.out
5-114-80-line-uniform.in 5-114-80-line-uniform.out
5-115-85-binary-logarit.in 5-115-85-binary-logarit.out
5-116-90-long-maximum.in 5-116-90-long-maximum.out
5-117-95-mixed-uniform.in 5-117-95-mixed-uniform.out
5-118-97-random-logarit.in 5-118-97-random-logarit.out
5-119-100-focused-maximum.in 5-119-100-focused-maximum.out
5-120-100-long-uniform.in 5-120-100-long-uniform.out
5-121-50-mixed-logarit.in 5-121-50-mixed-logarit.out
5-122-60-random-maximum.in 5-122-60-random-maximum.out
5-123-70-focused-uniform.in 5-123-70-focused-uniform.out
5-124-75-line-logarit.in 5-124-75-line-logarit.out
5-125-80-binary-maximum.in 5-125-80-binary-maximum.out
5-126-85-long-uniform.in 5-126-85-long-uniform.out
5-127-90-mixed-logarit.in 5-127-90-mixed-logarit.out
5-128-95-random-maximum.in 5-128-95-random-maximum.out
5-129-97-focused-uniform.in 5-129-97-focused-uniform.out
5-130-100-long-logarit.in 5-130-100-long-logarit.out
5-131-100-mixed-maximum.in 5-131-100-mixed-maximum.out
5-132-50-random-uniform.in 5-132-50-random-uniform.out
5-133-60-focused-logarit.in 5-133-60-focused-logarit.out
5-134-70-line-maximum.in 5-134-70-line-maximum.out
5-135-75-binary-uniform.in 5-135-75-binary-uniform.out
5-136-80-long-logarit.in 5-136-80-long-logarit.out
5-137-85-mixed-maximum.in 5-137-85-mixed-maximum.out
5-138-90-random-uniform.in 5-138-90-random-uniform.out
5-139-95-focused-logarit.in 5-139-95-focused-logarit.out
5-140-97-long-maximum.in 5-140-97-long-maximum.out
5-141-100-mixed-uniform.in 5-141-100-mixed-uniform.out

Subtask 6

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 26
6-142-100-random-logarit.in 6-142-100-random-logarit.out
6-143-50-focused-maximum.in 6-143-50-focused-maximum.out
6-144-60-line-uniform.in 6-144-60-line-uniform.out
6-145-70-binary-logarit.in 6-145-70-binary-logarit.out
6-146-75-long-maximum.in 6-146-75-long-maximum.out
6-147-80-mixed-uniform.in 6-147-80-mixed-uniform.out
6-148-85-random-logarit.in 6-148-85-random-logarit.out
6-149-90-focused-maximum.in 6-149-90-focused-maximum.out
6-150-95-long-uniform.in 6-150-95-long-uniform.out
6-151-97-mixed-logarit.in 6-151-97-mixed-logarit.out
6-152-100-random-maximum.in 6-152-100-random-maximum.out
6-153-100-focused-uniform.in 6-153-100-focused-uniform.out
6-154-50-line-logarit.in 6-154-50-line-logarit.out
6-155-60-binary-maximum.in 6-155-60-binary-maximum.out
6-156-70-long-uniform.in 6-156-70-long-uniform.out
6-157-75-mixed-logarit.in 6-157-75-mixed-logarit.out
6-158-80-random-maximum.in 6-158-80-random-maximum.out
6-159-85-focused-uniform.in 6-159-85-focused-uniform.out
6-160-90-long-logarit.in 6-160-90-long-logarit.out
6-161-95-mixed-maximum.in 6-161-95-mixed-maximum.out
6-162-97-random-uniform.in 6-162-97-random-uniform.out
6-163-100-focused-logarit.in 6-163-100-focused-logarit.out
6-164-100-line-maximum.in 6-164-100-line-maximum.out
6-165-50-binary-uniform.in 6-165-50-binary-uniform.out
6-166-60-long-logarit.in 6-166-60-long-logarit.out
6-167-70-mixed-maximum.in 6-167-70-mixed-maximum.out
6-168-75-random-uniform.in 6-168-75-random-uniform.out
6-169-80-focused-logarit.in 6-169-80-focused-logarit.out
6-170-85-long-maximum.in 6-170-85-long-maximum.out
6-171-90-mixed-uniform.in 6-171-90-mixed-uniform.out
6-172-95-random-logarit.in 6-172-95-random-logarit.out
6-173-97-focused-maximum.in 6-173-97-focused-maximum.out
6-174-100-line-uniform.in 6-174-100-line-uniform.out
6-175-100-binary-logarit.in 6-175-100-binary-logarit.out
6-176-50-long-maximum.in 6-176-50-long-maximum.out
6-177-60-mixed-uniform.in 6-177-60-mixed-uniform.out
6-178-70-random-logarit.in 6-178-70-random-logarit.out
6-179-75-focused-maximum.in 6-179-75-focused-maximum.out
6-180-80-long-uniform.in 6-180-80-long-uniform.out
6-181-85-mixed-logarit.in 6-181-85-mixed-logarit.out
6-182-90-random-maximum.in 6-182-90-random-maximum.out
6-183-95-focused-uniform.in 6-183-95-focused-uniform.out
6-184-97-line-logarit.in 6-184-97-line-logarit.out
6-185-100-binary-maximum.in 6-185-100-binary-maximum.out
6-186-100-long-uniform.in 6-186-100-long-uniform.out
6-187-50-mixed-logarit.in 6-187-50-mixed-logarit.out
6-188-60-random-maximum.in 6-188-60-random-maximum.out
6-189-70-focused-uniform.in 6-189-70-focused-uniform.out
6-190-75-long-logarit.in 6-190-75-long-logarit.out
6-191-80-mixed-maximum.in 6-191-80-mixed-maximum.out
6-192-85-random-uniform.in 6-192-85-random-uniform.out
6-193-90-focused-logarit.in 6-193-90-focused-logarit.out
6-194-95-line-maximum.in 6-194-95-line-maximum.out
6-195-97-binary-uniform.in 6-195-97-binary-uniform.out
6-196-100-long-logarit.in 6-196-100-long-logarit.out
6-197-100-mixed-maximum.in 6-197-100-mixed-maximum.out
6-198-50-random-uniform.in 6-198-50-random-uniform.out
6-199-60-focused-logarit.in 6-199-60-focused-logarit.out
6-200-70-long-maximum.in 6-200-70-long-maximum.out
6-201-75-mixed-uniform.in 6-201-75-mixed-uniform.out
6-202-80-random-logarit.in 6-202-80-random-logarit.out
6-203-85-focused-maximum.in 6-203-85-focused-maximum.out
6-204-90-line-uniform.in 6-204-90-line-uniform.out
6-205-95-binary-logarit.in 6-205-95-binary-logarit.out
6-206-97-long-maximum.in 6-206-97-long-maximum.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 486 M
1-001-60-mixed-logarit.in 59 B
1-001-60-mixed-logarit.out 4 B
1-002-70-random-maximum.in 107 B
1-002-70-random-maximum.out 6 B
1-003-75-focused-uniform.in 113 B
1-003-75-focused-uniform.out 5 B
1-004-80-line-logarit.in 101 B
1-004-80-line-logarit.out 7 B
1-005-85-binary-maximum.in 85 B
1-005-85-binary-maximum.out 6 B
1-006-90-long-uniform.in 105 B
1-006-90-long-uniform.out 7 B
1-007-95-mixed-logarit.in 108 B
1-007-95-mixed-logarit.out 7 B
1-008-97-random-maximum.in 61 B
1-008-97-random-maximum.out 4 B
1-009-100-focused-uniform.in 71 B
1-009-100-focused-uniform.out 5 B
1-010-100-long-logarit.in 101 B
1-010-100-long-logarit.out 6 B
1-011-50-mixed-maximum.in 113 B
1-011-50-mixed-maximum.out 7 B
1-012-60-random-uniform.in 96 B
1-012-60-random-uniform.out 6 B
1-013-70-focused-logarit.in 109 B
1-013-70-focused-logarit.out 6 B
1-014-75-line-maximum.in 113 B
1-014-75-line-maximum.out 7 B
1-015-80-binary-uniform.in 111 B
1-015-80-binary-uniform.out 7 B
1-016-85-long-logarit.in 94 B
1-016-85-long-logarit.out 6 B
1-017-90-mixed-maximum.in 104 B
1-017-90-mixed-maximum.out 6 B
1-018-95-random-uniform.in 87 B
1-018-95-random-uniform.out 6 B
1-019-97-focused-logarit.in 78 B
1-019-97-focused-logarit.out 6 B
1-020-100-long-maximum.in 112 B
1-020-100-long-maximum.out 7 B
1-021-100-mixed-uniform.in 104 B
1-021-100-mixed-uniform.out 6 B
1-022-50-random-logarit.in 104 B
1-022-50-random-logarit.out 7 B
1-023-60-focused-maximum.in 69 B
1-023-60-focused-maximum.out 5 B
1-024-70-line-uniform.in 83 B
1-024-70-line-uniform.out 6 B
1-025-75-binary-logarit.in 117 B
1-025-75-binary-logarit.out 7 B
1-026-80-long-maximum.in 93 B
1-026-80-long-maximum.out 6 B
1-027-85-mixed-uniform.in 98 B
1-027-85-mixed-uniform.out 6 B
1-028-90-random-logarit.in 107 B
1-028-90-random-logarit.out 7 B
1-029-95-focused-maximum.in 84 B
1-029-95-focused-maximum.out 6 B
1-030-97-long-uniform.in 114 B
1-030-97-long-uniform.out 7 B
1-031-100-mixed-logarit.in 114 B
1-031-100-mixed-logarit.out 7 B
1-032-100-random-maximum.in 117 B
1-032-100-random-maximum.out 6 B
1-033-50-focused-uniform.in 93 B
1-033-50-focused-uniform.out 6 B
1-034-60-line-logarit.in 115 B
1-034-60-line-logarit.out 8 B
1-035-70-binary-maximum.in 111 B
1-035-70-binary-maximum.out 7 B
1-036-75-long-uniform.in 106 B
1-036-75-long-uniform.out 7 B
1-037-80-mixed-logarit.in 95 B
1-037-80-mixed-logarit.out 6 B
1-038-85-random-maximum.in 113 B
1-038-85-random-maximum.out 6 B
1-039-90-focused-uniform.in 110 B
1-039-90-focused-uniform.out 7 B
1-040-95-long-logarit.in 54 B
1-040-95-long-logarit.out 4 B
1-041-97-mixed-maximum.in 83 B
1-041-97-mixed-maximum.out 6 B
1-042-100-random-uniform.in 115 B
1-042-100-random-uniform.out 7 B
1-043-100-focused-logarit.in 117 B
1-043-100-focused-logarit.out 7 B
1-manual.in 35 B
1-manual.out 2 B
1-sample.in 35 B
1-sample.out 3 B
2-044-50-line-maximum.in 22 K
2-044-50-line-maximum.out 10 B
2-045-60-binary-uniform.in 27 K
2-045-60-binary-uniform.out 10 B
2-046-70-long-logarit.in 32 K
2-046-70-long-logarit.out 10 B
2-047-75-mixed-maximum.in 34 K
2-047-75-mixed-maximum.out 10 B
2-048-80-random-uniform.in 37 K
2-048-80-random-uniform.out 10 B
2-049-85-focused-logarit.in 39 K
2-049-85-focused-logarit.out 10 B
2-050-90-long-maximum.in 42 K
2-050-90-long-maximum.out 10 B
2-051-95-mixed-uniform.in 44 K
2-051-95-mixed-uniform.out 10 B
2-052-97-random-logarit.in 45 K
2-052-97-random-logarit.out 10 B
2-053-100-focused-maximum.in 46 K
2-053-100-focused-maximum.out 10 B
2-054-100-line-uniform.in 47 K
2-054-100-line-uniform.out 10 B
2-055-50-binary-logarit.in 22 K
2-055-50-binary-logarit.out 10 B
2-056-60-long-maximum.in 27 K
2-056-60-long-maximum.out 10 B
2-057-70-mixed-uniform.in 32 K
2-057-70-mixed-uniform.out 10 B
2-058-75-random-logarit.in 34 K
2-058-75-random-logarit.out 10 B
2-059-80-focused-maximum.in 38 K
2-059-80-focused-maximum.out 10 B
2-060-85-long-uniform.in 39 K
2-060-85-long-uniform.out 10 B
2-061-90-mixed-logarit.in 42 K
2-061-90-mixed-logarit.out 10 B
2-062-95-random-maximum.in 44 K
2-062-95-random-maximum.out 11 B
2-063-97-focused-uniform.in 45 K
2-063-97-focused-uniform.out 10 B
2-064-100-line-logarit.in 47 K
2-064-100-line-logarit.out 10 B
2-065-100-binary-maximum.in 47 K
2-065-100-binary-maximum.out 10 B
2-066-50-long-uniform.in 22 K
2-066-50-long-uniform.out 10 B
2-067-60-mixed-logarit.in 27 K
2-067-60-mixed-logarit.out 10 B
2-068-70-random-maximum.in 32 K
2-068-70-random-maximum.out 9 B
2-069-75-focused-uniform.in 34 K
2-069-75-focused-uniform.out 10 B
2-070-80-long-logarit.in 37 K
2-070-80-long-logarit.out 10 B
2-071-85-mixed-maximum.in 40 K
2-071-85-mixed-maximum.out 10 B
2-072-90-random-uniform.in 42 K
2-072-90-random-uniform.out 10 B
2-073-95-focused-logarit.in 45 K
2-073-95-focused-logarit.out 10 B
3-074-97-line-maximum.in 10 M
3-074-97-line-maximum.out 2 B
3-075-100-binary-uniform.in 10 M
3-075-100-binary-uniform.out 2 B
3-076-100-long-logarit.in 10 M
3-076-100-long-logarit.out 2 B
3-077-50-mixed-maximum.in 5 M
3-077-50-mixed-maximum.out 2 B
3-078-60-random-uniform.in 6 M
3-078-60-random-uniform.out 2 B
3-079-70-focused-logarit.in 7 M
3-079-70-focused-logarit.out 2 B
3-manual.in 15 B
3-manual.out 2 B
4-080-75-long-maximum.in 8 M
4-080-75-long-maximum.out 10 B
4-081-80-mixed-uniform.in 8 M
4-081-80-mixed-uniform.out 11 B
4-082-85-random-logarit.in 9 M
4-082-85-random-logarit.out 10 B
4-083-90-focused-maximum.in 9 M
4-083-90-focused-maximum.out 9 B
4-084-95-line-uniform.in 10 M
4-084-95-line-uniform.out 10 B
4-085-97-binary-logarit.in 10 M
4-085-97-binary-logarit.out 10 B
4-086-100-long-maximum.in 10 M
4-086-100-long-maximum.out 9 B
4-087-100-mixed-uniform.in 11 M
4-087-100-mixed-uniform.out 10 B
4-088-50-random-logarit.in 5 M
4-088-50-random-logarit.out 10 B
4-089-60-focused-maximum.in 6 M
4-089-60-focused-maximum.out 11 B
4-090-70-long-uniform.in 7 M
4-090-70-long-uniform.out 10 B
4-091-75-mixed-logarit.in 8 M
4-091-75-mixed-logarit.out 10 B
4-092-80-random-maximum.in 8 M
4-092-80-random-maximum.out 10 B
4-093-85-focused-uniform.in 8 M
4-093-85-focused-uniform.out 10 B
4-094-90-line-logarit.in 9 M
4-094-90-line-logarit.out 10 B
4-095-95-binary-maximum.in 10 M
4-095-95-binary-maximum.out 10 B
4-096-97-long-uniform.in 10 M
4-096-97-long-uniform.out 10 B
4-097-100-mixed-logarit.in 10 M
4-097-100-mixed-logarit.out 10 B
4-098-100-random-maximum.in 10 M
4-098-100-random-maximum.out 10 B
4-099-50-focused-uniform.in 5 M
4-099-50-focused-uniform.out 10 B
4-100-60-long-logarit.in 6 M
4-100-60-long-logarit.out 10 B
4-101-70-mixed-maximum.in 7 M
4-101-70-mixed-maximum.out 10 B
4-manual.in 19 B
4-manual.out 2 B
5-102-75-random-uniform.in 8 M
5-102-75-random-uniform.out 9 B
5-103-80-focused-logarit.in 8 M
5-103-80-focused-logarit.out 10 B
5-104-85-line-maximum.in 9 M
5-104-85-line-maximum.out 10 B
5-105-90-binary-uniform.in 9 M
5-105-90-binary-uniform.out 11 B
5-106-95-long-logarit.in 10 M
5-106-95-long-logarit.out 10 B
5-107-97-mixed-maximum.in 10 M
5-107-97-mixed-maximum.out 10 B
5-108-100-random-uniform.in 10 M
5-108-100-random-uniform.out 10 B
5-109-100-focused-logarit.in 11 M
5-109-100-focused-logarit.out 10 B
5-110-50-long-maximum.in 5 M
5-110-50-long-maximum.out 10 B
5-111-60-mixed-uniform.in 6 M
5-111-60-mixed-uniform.out 10 B
5-112-70-random-logarit.in 7 M
5-112-70-random-logarit.out 10 B
5-113-75-focused-maximum.in 8 M
5-113-75-focused-maximum.out 10 B
5-114-80-line-uniform.in 8 M
5-114-80-line-uniform.out 9 B
5-115-85-binary-logarit.in 9 M
5-115-85-binary-logarit.out 10 B
5-116-90-long-maximum.in 9 M
5-116-90-long-maximum.out 10 B
5-117-95-mixed-uniform.in 10 M
5-117-95-mixed-uniform.out 10 B
5-118-97-random-logarit.in 10 M
5-118-97-random-logarit.out 10 B
5-119-100-focused-maximum.in 11 M
5-119-100-focused-maximum.out 10 B
5-120-100-long-uniform.in 10 M
5-120-100-long-uniform.out 10 B
5-121-50-mixed-logarit.in 5 M
5-121-50-mixed-logarit.out 10 B
5-122-60-random-maximum.in 6 M
5-122-60-random-maximum.out 10 B
5-123-70-focused-uniform.in 7 M
5-123-70-focused-uniform.out 10 B
5-124-75-line-logarit.in 8 M
5-124-75-line-logarit.out 10 B
5-125-80-binary-maximum.in 8 M
5-125-80-binary-maximum.out 10 B
5-126-85-long-uniform.in 9 M
5-126-85-long-uniform.out 10 B
5-127-90-mixed-logarit.in 9 M
5-127-90-mixed-logarit.out 10 B
5-128-95-random-maximum.in 10 M
5-128-95-random-maximum.out 10 B
5-129-97-focused-uniform.in 10 M
5-129-97-focused-uniform.out 10 B
5-130-100-long-logarit.in 10 M
5-130-100-long-logarit.out 10 B
5-131-100-mixed-maximum.in 10 M
5-131-100-mixed-maximum.out 10 B
5-132-50-random-uniform.in 5 M
5-132-50-random-uniform.out 9 B
5-133-60-focused-logarit.in 6 M
5-133-60-focused-logarit.out 9 B
5-134-70-line-maximum.in 7 M
5-134-70-line-maximum.out 10 B
5-135-75-binary-uniform.in 8 M
5-135-75-binary-uniform.out 10 B
5-136-80-long-logarit.in 8 M
5-136-80-long-logarit.out 9 B
5-137-85-mixed-maximum.in 9 M
5-137-85-mixed-maximum.out 10 B
5-138-90-random-uniform.in 9 M
5-138-90-random-uniform.out 9 B
5-139-95-focused-logarit.in 10 M
5-139-95-focused-logarit.out 10 B
5-140-97-long-maximum.in 10 M
5-140-97-long-maximum.out 10 B
5-141-100-mixed-uniform.in 10 M
5-141-100-mixed-uniform.out 9 B
6-142-100-random-logarit.in 10 M
6-142-100-random-logarit.out 10 B
6-143-50-focused-maximum.in 5 M
6-143-50-focused-maximum.out 10 B
6-144-60-line-uniform.in 6 M
6-144-60-line-uniform.out 10 B
6-145-70-binary-logarit.in 7 M
6-145-70-binary-logarit.out 10 B
6-146-75-long-maximum.in 8 M
6-146-75-long-maximum.out 10 B
6-147-80-mixed-uniform.in 8 M
6-147-80-mixed-uniform.out 10 B
6-148-85-random-logarit.in 9 M
6-148-85-random-logarit.out 10 B
6-149-90-focused-maximum.in 9 M
6-149-90-focused-maximum.out 10 B
6-150-95-long-uniform.in 10 M
6-150-95-long-uniform.out 10 B
6-151-97-mixed-logarit.in 10 M
6-151-97-mixed-logarit.out 10 B
6-152-100-random-maximum.in 10 M
6-152-100-random-maximum.out 10 B
6-153-100-focused-uniform.in 11 M
6-153-100-focused-uniform.out 10 B
6-154-50-line-logarit.in 5 M
6-154-50-line-logarit.out 10 B
6-155-60-binary-maximum.in 6 M
6-155-60-binary-maximum.out 10 B
6-156-70-long-uniform.in 7 M
6-156-70-long-uniform.out 9 B
6-157-75-mixed-logarit.in 8 M
6-157-75-mixed-logarit.out 10 B
6-158-80-random-maximum.in 8 M
6-158-80-random-maximum.out 10 B
6-159-85-focused-uniform.in 9 M
6-159-85-focused-uniform.out 10 B
6-160-90-long-logarit.in 9 M
6-160-90-long-logarit.out 10 B
6-161-95-mixed-maximum.in 10 M
6-161-95-mixed-maximum.out 10 B
6-162-97-random-uniform.in 10 M
6-162-97-random-uniform.out 10 B
6-163-100-focused-logarit.in 10 M
6-163-100-focused-logarit.out 10 B
6-164-100-line-maximum.in 10 M
6-164-100-line-maximum.out 2 B
6-165-50-binary-uniform.in 5 M
6-165-50-binary-uniform.out 10 B
6-166-60-long-logarit.in 6 M
6-166-60-long-logarit.out 10 B
6-167-70-mixed-maximum.in 7 M
6-167-70-mixed-maximum.out 10 B
6-168-75-random-uniform.in 8 M
6-168-75-random-uniform.out 11 B
6-169-80-focused-logarit.in 8 M
6-169-80-focused-logarit.out 10 B
6-170-85-long-maximum.in 9 M
6-170-85-long-maximum.out 10 B
6-171-90-mixed-uniform.in 9 M
6-171-90-mixed-uniform.out 10 B
6-172-95-random-logarit.in 10 M
6-172-95-random-logarit.out 10 B
6-173-97-focused-maximum.in 10 M
6-173-97-focused-maximum.out 10 B
6-174-100-line-uniform.in 10 M
6-174-100-line-uniform.out 2 B
6-175-100-binary-logarit.in 10 M
6-175-100-binary-logarit.out 10 B
6-176-50-long-maximum.in 5 M
6-176-50-long-maximum.out 10 B
6-177-60-mixed-uniform.in 6 M
6-177-60-mixed-uniform.out 10 B
6-178-70-random-logarit.in 7 M
6-178-70-random-logarit.out 10 B
6-179-75-focused-maximum.in 8 M
6-179-75-focused-maximum.out 11 B
6-180-80-long-uniform.in 8 M
6-180-80-long-uniform.out 10 B
6-181-85-mixed-logarit.in 9 M
6-181-85-mixed-logarit.out 10 B
6-182-90-random-maximum.in 9 M
6-182-90-random-maximum.out 10 B
6-183-95-focused-uniform.in 10 M
6-183-95-focused-uniform.out 10 B
6-184-97-line-logarit.in 10 M
6-184-97-line-logarit.out 10 B
6-185-100-binary-maximum.in 10 M
6-185-100-binary-maximum.out 10 B
6-186-100-long-uniform.in 10 M
6-186-100-long-uniform.out 10 B
6-187-50-mixed-logarit.in 5 M
6-187-50-mixed-logarit.out 10 B
6-188-60-random-maximum.in 6 M
6-188-60-random-maximum.out 10 B
6-189-70-focused-uniform.in 7 M
6-189-70-focused-uniform.out 9 B
6-190-75-long-logarit.in 8 M
6-190-75-long-logarit.out 10 B
6-191-80-mixed-maximum.in 8 M
6-191-80-mixed-maximum.out 10 B
6-192-85-random-uniform.in 9 M
6-192-85-random-uniform.out 10 B
6-193-90-focused-logarit.in 9 M
6-193-90-focused-logarit.out 10 B
6-194-95-line-maximum.in 10 M
6-194-95-line-maximum.out 10 B
6-195-97-binary-uniform.in 10 M
6-195-97-binary-uniform.out 10 B
6-196-100-long-logarit.in 10 M
6-196-100-long-logarit.out 10 B
6-197-100-mixed-maximum.in 10 M
6-197-100-mixed-maximum.out 10 B
6-198-50-random-uniform.in 5 M
6-198-50-random-uniform.out 10 B
6-199-60-focused-logarit.in 6 M
6-199-60-focused-logarit.out 10 B
6-200-70-long-maximum.in 7 M
6-200-70-long-maximum.out 10 B
6-201-75-mixed-uniform.in 8 M
6-201-75-mixed-uniform.out 10 B
6-202-80-random-logarit.in 8 M
6-202-80-random-logarit.out 10 B
6-203-85-focused-maximum.in 9 M
6-203-85-focused-maximum.out 10 B
6-204-90-line-uniform.in 9 M
6-204-90-line-uniform.out 10 B
6-205-95-binary-logarit.in 10 M
6-205-95-binary-logarit.out 10 B
6-206-97-long-maximum.in 10 M
6-206-97-long-maximum.out 11 B
data.yml 6 K