Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: Special Judge

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
COLOR30.in COLOR30.out
COLOR31.in COLOR31.out
COLOR32.in COLOR32.out
COLOR33.in COLOR33.out
COLOR34.in COLOR34.out
COLOR35.in COLOR35.out
COLOR36.in COLOR36.out
COLOR37.in COLOR37.out
COLOR38.in COLOR38.out
COLOR39.in COLOR39.out
COLOR310.in COLOR310.out
COLOR311.in COLOR311.out
COLOR312.in COLOR312.out
COLOR313.in COLOR313.out
COLOR314.in COLOR314.out
COLOR315.in COLOR315.out
COLOR316.in COLOR316.out
COLOR317.in COLOR317.out
COLOR318.in COLOR318.out
COLOR319.in COLOR319.out
COLOR320.in COLOR320.out
COLOR321.in COLOR321.out
COLOR322.in COLOR322.out
COLOR323.in COLOR323.out
COLOR324.in COLOR324.out
COLOR325.in COLOR325.out
COLOR326.in COLOR326.out
COLOR327.in COLOR327.out
COLOR328.in COLOR328.out
COLOR329.in COLOR329.out
COLOR330.in COLOR330.out
COLOR331.in COLOR331.out
COLOR332.in COLOR332.out
COLOR333.in COLOR333.out
COLOR334.in COLOR334.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 639 K
COLOR30.in 36 B
COLOR30.out 6 B
COLOR31.in 36 B
COLOR31.out 6 B
COLOR310.in 9 K
COLOR310.out 12 B
COLOR311.in 7 K
COLOR311.out 702 B
COLOR312.in 725 B
COLOR312.out 52 B
COLOR313.in 13 K
COLOR313.out 102 B
COLOR314.in 18 K
COLOR314.out 502 B
COLOR315.in 42 K
COLOR315.out 502 B
COLOR316.in 173 K
COLOR316.out 1002 B
COLOR317.in 173 K
COLOR317.out 1002 B
COLOR318.in 13 K
COLOR318.out 102 B
COLOR319.in 17 K
COLOR319.out 502 B
COLOR32.in 36 B
COLOR32.out 12 B
COLOR320.in 17 K
COLOR320.out 502 B
COLOR321.in 173 K
COLOR321.out 1002 B
COLOR322.in 173 K
COLOR322.out 1002 B
COLOR323.in 5 K
COLOR323.out 502 B
COLOR324.in 10 K
COLOR324.out 1002 B
COLOR325.in 10 K
COLOR325.out 1002 B
COLOR326.in 682 B
COLOR326.out 32 B
COLOR327.in 8 K
COLOR327.out 302 B
COLOR328.in 43 K
COLOR328.out 652 B
COLOR329.in 172 K
COLOR329.out 1001 B
COLOR33.in 635 B
COLOR33.out 22 B
COLOR330.in 173 K
COLOR330.out 1001 B
COLOR331.in 8 K
COLOR331.out 202 B
COLOR332.in 26 K
COLOR332.out 602 B
COLOR333.in 44 K
COLOR333.out 1002 B
COLOR334.in 172 K
COLOR334.out 1002 B
COLOR34.in 1 K
COLOR34.out 32 B
COLOR35.in 9 K
COLOR35.out 12 B
COLOR36.in 8 K
COLOR36.out 12 B
COLOR37.in 35 K
COLOR37.out 1002 B
COLOR38.in 35 K
COLOR38.out 12 B
COLOR39.in 392 B
COLOR39.out 52 B
check_COLOR3.py 1 K
data.yml 308 B