Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
WBRACK21.in WBRACK21.out
WBRACK22.in WBRACK22.out
WBRACK23.in WBRACK23.out
WBRACK24.in WBRACK24.out
WBRACK25.in WBRACK25.out
WBRACK26.in WBRACK26.out
WBRACK27.in WBRACK27.out
WBRACK28.in WBRACK28.out
WBRACK29.in WBRACK29.out
WBRACK210.in WBRACK210.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 3 K
WBRACK21.in 5 B
WBRACK21.out 6 B
WBRACK210.in 22 B
WBRACK210.out 60 B
WBRACK22.in 5 B
WBRACK22.out 6 B
WBRACK23.in 8 B
WBRACK23.out 20 B
WBRACK24.in 8 B
WBRACK24.out 20 B
WBRACK25.in 8 B
WBRACK25.out 20 B
WBRACK26.in 15 B
WBRACK26.out 58 B
WBRACK27.in 15 B
WBRACK27.out 58 B
WBRACK28.in 15 B
WBRACK28.out 58 B
WBRACK29.in 22 B
WBRACK29.out 60 B