Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subtask 1

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 30
JOBSET1.in JOBSET1.out
JOBSET2.in JOBSET2.out
JOBSET3.in JOBSET3.out
JOBSET4.in JOBSET4.out
JOBSET5.in JOBSET5.out
JOBSET6.in JOBSET6.out
JOBSET7.in JOBSET7.out
JOBSET8.in JOBSET8.out
JOBSET9.in JOBSET9.out
JOBSET10.in JOBSET10.out
JOBSET11.in JOBSET11.out
JOBSET12.in JOBSET12.out
JOBSET13.in JOBSET13.out
JOBSET14.in JOBSET14.out
JOBSET15.in JOBSET15.out

Subtask 2

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 30
JOBSET16.in JOBSET16.out
JOBSET17.in JOBSET17.out
JOBSET18.in JOBSET18.out
JOBSET19.in JOBSET19.out
JOBSET20.in JOBSET20.out
JOBSET21.in JOBSET21.out
JOBSET22.in JOBSET22.out
JOBSET23.in JOBSET23.out
JOBSET24.in JOBSET24.out
JOBSET25.in JOBSET25.out
JOBSET26.in JOBSET26.out
JOBSET27.in JOBSET27.out
JOBSET28.in JOBSET28.out
JOBSET29.in JOBSET29.out
JOBSET30.in JOBSET30.out

Subtask 3

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 40
JOBSET31.in JOBSET31.out
JOBSET32.in JOBSET32.out
JOBSET33.in JOBSET33.out
JOBSET34.in JOBSET34.out
JOBSET35.in JOBSET35.out
JOBSET36.in JOBSET36.out
JOBSET37.in JOBSET37.out
JOBSET38.in JOBSET38.out
JOBSET39.in JOBSET39.out
JOBSET40.in JOBSET40.out
JOBSET41.in JOBSET41.out
JOBSET42.in JOBSET42.out
JOBSET43.in JOBSET43.out
JOBSET44.in JOBSET44.out
JOBSET45.in JOBSET45.out
JOBSET46.in JOBSET46.out
JOBSET47.in JOBSET47.out
JOBSET48.in JOBSET48.out
JOBSET49.in JOBSET49.out
JOBSET50.in JOBSET50.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 434 K
JOBSET1.in 271 B
JOBSET1.out 9 B
JOBSET10.in 109 B
JOBSET10.out 9 B
JOBSET11.in 144 B
JOBSET11.out 9 B
JOBSET12.in 320 B
JOBSET12.out 9 B
JOBSET13.in 94 B
JOBSET13.out 9 B
JOBSET14.in 500 B
JOBSET14.out 9 B
JOBSET15.in 110 B
JOBSET15.out 9 B
JOBSET16.in 8 K
JOBSET16.out 8 B
JOBSET17.in 7 K
JOBSET17.out 8 B
JOBSET18.in 278 B
JOBSET18.out 9 B
JOBSET19.in 4 K
JOBSET19.out 9 B
JOBSET2.in 218 B
JOBSET2.out 9 B
JOBSET20.in 4 K
JOBSET20.out 9 B
JOBSET21.in 83 B
JOBSET21.out 8 B
JOBSET22.in 149 B
JOBSET22.out 9 B
JOBSET23.in 117 B
JOBSET23.out 8 B
JOBSET24.in 5 K
JOBSET24.out 7 B
JOBSET25.in 974 B
JOBSET25.out 10 B
JOBSET26.in 87 B
JOBSET26.out 7 B
JOBSET27.in 193 B
JOBSET27.out 9 B
JOBSET28.in 1 K
JOBSET28.out 10 B
JOBSET29.in 4 K
JOBSET29.out 8 B
JOBSET3.in 205 B
JOBSET3.out 8 B
JOBSET30.in 3 K
JOBSET30.out 9 B
JOBSET31.in 139 K
JOBSET31.out 7 B
JOBSET32.in 88 K
JOBSET32.out 8 B
JOBSET33.in 2 K
JOBSET33.out 9 B
JOBSET34.in 623 B
JOBSET34.out 10 B
JOBSET35.in 1 K
JOBSET35.out 10 B
JOBSET36.in 7 K
JOBSET36.out 9 B
JOBSET37.in 28 K
JOBSET37.out 9 B
JOBSET38.in 9 K
JOBSET38.out 10 B
JOBSET39.in 63 K
JOBSET39.out 8 B
JOBSET4.in 201 B
JOBSET4.out 7 B
JOBSET40.in 8 K
JOBSET40.out 3 B
JOBSET41.in 82 K
JOBSET41.out 8 B
JOBSET42.in 101 K
JOBSET42.out 8 B
JOBSET43.in 31 K
JOBSET43.out 10 B
JOBSET44.in 74 K
JOBSET44.out 8 B
JOBSET45.in 90 K
JOBSET45.out 10 B
JOBSET46.in 8 K
JOBSET46.out 8 B
JOBSET47.in 182 K
JOBSET47.out 7 B
JOBSET48.in 190 K
JOBSET48.out 9 B
JOBSET49.in 12 K
JOBSET49.out 9 B
JOBSET5.in 217 B
JOBSET5.out 9 B
JOBSET50.in 388 B
JOBSET50.out 9 B
JOBSET6.in 89 B
JOBSET6.out 9 B
JOBSET7.in 119 B
JOBSET7.out 9 B
JOBSET8.in 414 B
JOBSET8.out 8 B
JOBSET9.in 105 B
JOBSET9.out 9 B
data.yml 387 B