Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
QUEUE1.in QUEUE1.out
QUEUE2.in QUEUE2.out
QUEUE3.in QUEUE3.out
QUEUE4.in QUEUE4.out
QUEUE5.in QUEUE5.out
QUEUE6.in QUEUE6.out
QUEUE7.in QUEUE7.out
QUEUE8.in QUEUE8.out
QUEUE9.in QUEUE9.out
QUEUE10.in QUEUE10.out
QUEUE11.in QUEUE11.out
QUEUE12.in QUEUE12.out
QUEUE13.in QUEUE13.out
QUEUE14.in QUEUE14.out
QUEUE15.in QUEUE15.out
QUEUE16.in QUEUE16.out
QUEUE17.in QUEUE17.out
QUEUE18.in QUEUE18.out
QUEUE19.in QUEUE19.out
QUEUE20.in QUEUE20.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 4 M
QUEUE1.in 1 M
QUEUE1.out 33 B
QUEUE10.in 214 B
QUEUE10.out 13 B
QUEUE11.in 4 K
QUEUE11.out 18 B
QUEUE12.in 6 K
QUEUE12.out 22 B
QUEUE13.in 5 K
QUEUE13.out 16 B
QUEUE14.in 5 K
QUEUE14.out 14 B
QUEUE15.in 9 K
QUEUE15.out 20 B
QUEUE16.in 1 M
QUEUE16.out 34 B
QUEUE17.in 838 K
QUEUE17.out 20 B
QUEUE18.in 1 M
QUEUE18.out 26 B
QUEUE19.in 1 M
QUEUE19.out 21 B
QUEUE2.in 1 M
QUEUE2.out 27 B
QUEUE20.in 2 M
QUEUE20.out 35 B
QUEUE3.in 1 M
QUEUE3.out 33 B
QUEUE4.in 713 K
QUEUE4.out 19 B
QUEUE5.in 1 M
QUEUE5.out 33 B
QUEUE6.in 211 B
QUEUE6.out 15 B
QUEUE7.in 144 B
QUEUE7.out 12 B
QUEUE8.in 152 B
QUEUE8.out 15 B
QUEUE9.in 199 B
QUEUE9.out 15 B