Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#4841 #2003. HACK Accepted 100 732 ms 8380 K C++ 14 / 890 B Trùm CUỐI 2020-03-15 11:35:55


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: