Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
hack.01.in hack.01.ans
hack.02.in hack.02.ans
hack.03.in hack.03.ans
hack.04.in hack.04.ans
hack.05.in hack.05.ans
hack.06.in hack.06.ans
hack.07.in hack.07.ans
hack.08.in hack.08.ans
hack.09.in hack.09.ans
hack.10.in hack.10.ans
hack.11.in hack.11.ans
hack.12.in hack.12.ans
hack.13.in hack.13.ans
hack.14.in hack.14.ans
hack.15.in hack.15.ans
hack.16.in hack.16.ans
hack.17.in hack.17.ans
hack.18.in hack.18.ans
hack.19.in hack.19.ans
hack.20.in hack.20.ans
hack.21.in hack.21.ans
hack.22.in hack.22.ans
hack.23.in hack.23.ans
hack.24.in hack.24.ans
hack.25.in hack.25.ans
hack.26.in hack.26.ans
hack.27.in hack.27.ans
hack.28.in hack.28.ans
hack.29.in hack.29.ans
hack.30.in hack.30.ans
hack.31.in hack.31.ans
hack.32.in hack.32.ans
hack.33.in hack.33.ans
hack.34.in hack.34.ans
hack.35.in hack.35.ans
hack.36.in hack.36.ans
hack.37.in hack.37.ans
hack.38.in hack.38.ans
hack.39.in hack.39.ans
hack.40.in hack.40.ans
hack.41.in hack.41.ans
hack.42.in hack.42.ans
hack.43.in hack.43.ans
hack.44.in hack.44.ans
hack.45.in hack.45.ans
hack.46.in hack.46.ans
hack.47.in hack.47.ans
hack.48.in hack.48.ans
hack.49.in hack.49.ans
hack.50.in hack.50.ans

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 5 M
hack.01.ans 2 B
hack.01.in 11 B
hack.02.ans 1 B
hack.02.in 13 B
hack.03.ans 3 B
hack.03.in 15 B
hack.04.ans 2 B
hack.04.in 27 B
hack.05.ans 2 B
hack.05.in 13 B
hack.06.ans 4 B
hack.06.in 148 B
hack.07.ans 5 B
hack.07.in 458 B
hack.08.ans 4 B
hack.08.in 347 B
hack.09.ans 6 B
hack.09.in 1 K
hack.10.ans 6 B
hack.10.in 1 K
hack.11.ans 6 B
hack.11.in 1 K
hack.12.ans 6 B
hack.12.in 1 K
hack.13.ans 6 B
hack.13.in 1 K
hack.14.ans 6 B
hack.14.in 1 K
hack.15.ans 1 B
hack.15.in 11 B
hack.16.ans 1 B
hack.16.in 11 B
hack.17.ans 5 B
hack.17.in 970 B
hack.18.ans 5 B
hack.18.in 964 B
hack.19.ans 6 B
hack.19.in 1 K
hack.20.ans 6 B
hack.20.in 2 K
hack.21.ans 5 B
hack.21.in 3 K
hack.22.ans 6 B
hack.22.in 4 K
hack.23.ans 7 B
hack.23.in 13 K
hack.24.ans 7 B
hack.24.in 22 K
hack.25.ans 6 B
hack.25.in 10 K
hack.26.ans 7 B
hack.26.in 22 K
hack.27.ans 7 B
hack.27.in 24 K
hack.28.ans 1 B
hack.28.in 15 B
hack.29.ans 2 B
hack.29.in 15 B
hack.30.ans 1 B
hack.30.in 15 B
hack.31.ans 7 B
hack.31.in 16 K
hack.32.ans 7 B
hack.32.in 16 K
hack.33.ans 1 B
hack.33.in 11 B
hack.34.ans 5 B
hack.34.in 1 K
hack.35.ans 7 B
hack.35.in 22 K
hack.36.ans 8 B
hack.36.in 347 K
hack.37.ans 8 B
hack.37.in 758 K
hack.38.ans 9 B
hack.38.in 1 M
hack.39.ans 9 B
hack.39.in 1 M
hack.40.ans 9 B
hack.40.in 2 M
hack.41.ans 7 B
hack.41.in 42 K
hack.42.ans 7 B
hack.42.in 76 K
hack.43.ans 8 B
hack.43.in 137 K
hack.44.ans 9 B
hack.44.in 869 K
hack.45.ans 9 B
hack.45.in 2 M
hack.46.ans 7 B
hack.46.in 338 K
hack.47.ans 9 B
hack.47.in 1 M
hack.48.ans 9 B
hack.48.in 2 M
hack.49.ans 9 B
hack.49.in 2 M
hack.50.ans 9 B
hack.50.in 2 M