Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
0.in 0.ans
1.in 1.ans
2.in 2.ans
3.in 3.ans
4.in 4.ans
5.in 5.ans
6.in 6.ans
7.in 7.ans
8.in 8.ans
9.in 9.ans
10.in 10.ans
11.in 11.ans
12.in 12.ans
13.in 13.ans
14.in 14.ans
15.in 15.ans
16.in 16.ans
17.in 17.ans
18.in 18.ans
19.in 19.ans
20.in 20.ans
21.in 21.ans
22.in 22.ans
23.in 23.ans
24.in 24.ans
25.in 25.ans
26.in 26.ans
27.in 27.ans
28.in 28.ans
29.in 29.ans
30.in 30.ans
31.in 31.ans
32.in 32.ans
33.in 33.ans
34.in 34.ans
35.in 35.ans
36.in 36.ans
37.in 37.ans
38.in 38.ans
39.in 39.ans
40.in 40.ans
41.in 41.ans
42.in 42.ans
43.in 43.ans
44.in 44.ans
45.in 45.ans
46.in 46.ans
47.in 47.ans
48.in 48.ans
49.in 49.ans
50.in 50.ans
51.in 51.ans
52.in 52.ans
53.in 53.ans
54.in 54.ans
55.in 55.ans
56.in 56.ans
57.in 57.ans
58.in 58.ans
59.in 59.ans
60.in 60.ans
61.in 61.ans
62.in 62.ans
63.in 63.ans
64.in 64.ans
65.in 65.ans
66.in 66.ans
67.in 67.ans
68.in 68.ans
69.in 69.ans
70.in 70.ans
71.in 71.ans
72.in 72.ans
73.in 73.ans

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 45 K
0.ans 32 B
0.in 25 B
1.ans 20 B
1.in 16 B
10.ans 62 B
10.in 62 B
11.ans 52 B
11.in 86 B
12.ans 195 B
12.in 135 B
13.ans 340 B
13.in 124 B
14.ans 630 B
14.in 182 B
15.ans 70 B
15.in 92 B
16.ans 148 B
16.in 134 B
17.ans 80 B
17.in 64 B
18.ans 52 B
18.in 85 B
19.ans 195 B
19.in 136 B
2.ans 29 B
2.in 20 B
20.ans 340 B
20.in 123 B
21.ans 630 B
21.in 181 B
22.ans 300 B
22.in 197 B
23.ans 140 B
23.in 175 B
24.ans 340 B
24.in 209 B
25.ans 140 B
25.in 136 B
26.ans 620 B
26.in 136 B
27.ans 627 B
27.in 110 B
28.ans 780 B
28.in 192 B
29.ans 410 B
29.in 118 B
3.ans 22 B
3.in 41 B
30.ans 126 B
30.in 112 B
31.ans 155 B
31.in 76 B
32.ans 210 B
32.in 188 B
33.ans 620 B
33.in 134 B
34.ans 627 B
34.in 110 B
35.ans 780 B
35.in 193 B
36.ans 410 B
36.in 119 B
37.ans 558 B
37.in 113 B
38.ans 155 B
38.in 77 B
39.ans 210 B
39.in 188 B
4.ans 34 B
4.in 26 B
40.ans 2 K
40.in 1 K
41.ans 2 K
41.in 1 K
42.ans 2 K
42.in 846 B
43.ans 2 K
43.in 902 B
44.ans 2 K
44.in 1 K
45.ans 2 K
45.in 1 K
46.ans 2 K
46.in 869 B
47.ans 2 K
47.in 1 K
48.ans 350 B
48.in 1 K
49.ans 2 K
49.in 1 K
5.ans 20 B
5.in 16 B
50.ans 2 K
50.in 1 K
51.ans 2 K
51.in 1 K
52.ans 2 K
52.in 857 B
53.ans 2 K
53.in 901 B
54.ans 2 K
54.in 1 K
55.ans 2 K
55.in 1 K
56.ans 2 K
56.in 865 B
57.ans 2 K
57.in 1 K
58.ans 2 K
58.in 1 K
59.ans 2 K
59.in 1 K
6.ans 29 B
6.in 21 B
60.ans 1020 B
60.in 425 B
61.ans 1020 B
61.in 784 B
62.ans 2 K
62.in 1 K
63.ans 1020 B
63.in 423 B
64.ans 1020 B
64.in 787 B
65.ans 350 B
65.in 1 K
66.ans 350 B
66.in 1 K
67.ans 2 K
67.in 1 K
68.ans 2 K
68.in 1 K
69.ans 2 K
69.in 1 K
7.ans 14 B
7.in 41 B
70.ans 51 B
70.in 18 B
71.ans 2 K
71.in 1 K
72.ans 2 K
72.in 1 K
73.ans 35 B
73.in 918 B
8.ans 160 B
8.in 91 B
9.ans 252 B
9.in 135 B