Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
jed0.in jed0.out
jed1a.in jed1a.out
jed1b.in jed1b.out
jed2a.in jed2a.out
jed2b.in jed2b.out
jed3a.in jed3a.out
jed3b.in jed3b.out
jed4a.in jed4a.out
jed4b.in jed4b.out
jed5a.in jed5a.out
jed5b.in jed5b.out
jed6a.in jed6a.out
jed6b.in jed6b.out
jed7a.in jed7a.out
jed7b.in jed7b.out
jed8a.in jed8a.out
jed8b.in jed8b.out
jed9a.in jed9a.out
jed9b.in jed9b.out
jed9c.in jed9c.out
jed10a.in jed10a.out
jed10b.in jed10b.out
jed10c.in jed10c.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 11 M
jed0.in 32 B
jed0.out 2 B
jed10a.in 6 M
jed10a.out 2 B
jed10b.in 6 M
jed10b.out 6 B
jed10c.in 6 M
jed10c.out 7 B
jed1a.in 8 B
jed1a.out 2 B
jed1b.in 8 B
jed1b.out 2 B
jed2a.in 14 B
jed2a.out 2 B
jed2b.in 14 B
jed2b.out 2 B
jed3a.in 66 B
jed3a.out 2 B
jed3b.in 66 B
jed3b.out 2 B
jed4a.in 880 B
jed4a.out 2 B
jed4b.in 880 B
jed4b.out 2 B
jed5a.in 11 K
jed5a.out 2 B
jed5b.in 11 K
jed5b.out 3 B
jed6a.in 70 K
jed6a.out 2 B
jed6b.in 70 K
jed6b.out 4 B
jed7a.in 143 K
jed7a.out 2 B
jed7b.in 143 K
jed7b.out 4 B
jed8a.in 846 K
jed8a.out 2 B
jed8b.in 846 K
jed8b.out 5 B
jed9a.in 2 M
jed9a.out 2 B
jed9b.in 2 M
jed9b.out 5 B
jed9c.in 2 M
jed9c.out 7 B