Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#89052 #2034. GCD50 Accepted 100 146 ms 384 K C++ 17 / 1 K chemthan 2022-08-13 16:55:02
#51929 #2034. GCD50 Accepted 100 183 ms 400 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2021-10-19 3:03:42
#51919 #2034. GCD50 Accepted 100 193 ms 496 K C++ 17 / 1 K Trùm CUỐI 2021-10-19 2:56:51
#51926 #2034. GCD50 Accepted 100 1786 ms 98300 K C++ 17 / 1 K Hà Hoàng Hiệp 2021-10-19 3:02:13


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: