Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#147366 #2038. AGGRESSIVE COWS Accepted 100 175 ms 1148 K C++ / 1 K Không Tên Không Tuổi 2023-09-01 14:34:07


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: