Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
1.inp 1.out
2.inp 2.out
3.inp 3.out
4.inp 4.out
5.inp 5.out
6.inp 6.out
7.inp 7.out
8.inp 8.out
9.inp 9.out
10.inp 10.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 2 M
1.inp 191 K
1.out 8 B
10.inp 651 K
10.out 3 B
2.inp 121 K
2.out 3 B
3.inp 200 K
3.out 3 B
4.inp 199 K
4.out 4 B
5.inp 183 K
5.out 3 B
6.inp 1 M
6.out 7 B
7.inp 1 M
7.out 7 B
8.inp 1 M
8.out 7 B
9.inp 650 K
9.out 3 B
data.yml 127 B