Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#42538 #2050. DISPATCHING Accepted 100 798 ms 10328 K C++ / 799 B Nguyễn Văn Nhật 2021-07-18 9:34:26


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: