Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
1-01.in 1-01.ans
1-02.in 1-02.ans
1-03.in 1-03.ans
1-04.in 1-04.ans
1-05.in 1-05.ans
1-06.in 1-06.ans
1-07.in 1-07.ans
1-08.in 1-08.ans
1-09.in 1-09.ans
1-10.in 1-10.ans
2-01.in 2-01.ans
2-02.in 2-02.ans
2-03.in 2-03.ans
2-04.in 2-04.ans
2-05.in 2-05.ans
2-06.in 2-06.ans
2-07.in 2-07.ans
2-08.in 2-08.ans
2-09.in 2-09.ans
2-10.in 2-10.ans
3-01.in 3-01.ans
3-02.in 3-02.ans
3-03.in 3-03.ans
3-04.in 3-04.ans
3-05.in 3-05.ans
3-06.in 3-06.ans
3-07.in 3-07.ans
3-08.in 3-08.ans
3-09.in 3-09.ans
3-10.in 3-10.ans
4-01.in 4-01.ans
4-02.in 4-02.ans
4-03.in 4-03.ans
4-04.in 4-04.ans
4-05.in 4-05.ans
4-06.in 4-06.ans
4-07.in 4-07.ans
4-08.in 4-08.ans
4-09.in 4-09.ans
4-10.in 4-10.ans

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 8 M
1-01.ans 11 B
1-01.in 154 B
1-02.ans 11 B
1-02.in 218 B
1-03.ans 11 B
1-03.in 154 B
1-04.ans 11 B
1-04.in 210 B
1-05.ans 11 B
1-05.in 155 B
1-06.ans 11 B
1-06.in 213 B
1-07.ans 11 B
1-07.in 154 B
1-08.ans 11 B
1-08.in 221 B
1-09.ans 11 B
1-09.in 155 B
1-10.ans 11 B
1-10.in 210 B
2-01.ans 11 B
2-01.in 1 K
2-02.ans 11 B
2-02.in 2 K
2-03.ans 12 B
2-03.in 1 K
2-04.ans 12 B
2-04.in 2 K
2-05.ans 11 B
2-05.in 1 K
2-06.ans 11 B
2-06.in 2 K
2-07.ans 11 B
2-07.in 1 K
2-08.ans 11 B
2-08.in 2 K
2-09.ans 11 B
2-09.in 1 K
2-10.ans 11 B
2-10.in 2 K
3-01.ans 12 B
3-01.in 41 K
3-02.ans 12 B
3-02.in 58 K
3-03.ans 12 B
3-03.in 44 K
3-04.ans 12 B
3-04.in 57 K
3-05.ans 12 B
3-05.in 46 K
3-06.ans 12 B
3-06.in 63 K
3-07.ans 12 B
3-07.in 47 K
3-08.ans 12 B
3-08.in 63 K
3-09.ans 11 B
3-09.in 47 K
3-10.ans 11 B
3-10.in 63 K
4-01.ans 12 B
4-01.in 1 M
4-02.ans 12 B
4-02.in 2 M
4-03.ans 13 B
4-03.in 1 M
4-04.ans 13 B
4-04.in 2 M
4-05.ans 13 B
4-05.in 2 M
4-06.ans 12 B
4-06.in 2 M
4-07.ans 12 B
4-07.in 2 M
4-08.ans 12 B
4-08.in 2 M
4-09.ans 13 B
4-09.in 2 M
4-10.ans 11 B
4-10.in 2 M