Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
hacker-101.in hacker-101.out
hacker-102.in hacker-102.out
hacker-103.in hacker-103.out
hacker-208.in hacker-208.out
hacker-209.in hacker-209.out
hacker-210.in hacker-210.out
hacker-314.in hacker-314.out
hacker-315.in hacker-315.out
hacker-316.in hacker-316.out
hacker-317.in hacker-317.out
hacker-423.in hacker-423.out
hacker-424.in hacker-424.out
hacker-425.in hacker-425.out
hacker-426.in hacker-426.out
hacker-427.in hacker-427.out
hacker-428.in hacker-428.out
hacker-429.in hacker-429.out
hacker-430.in hacker-430.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 17 M
hacker-101.in 60 B
hacker-101.out 8 B
hacker-102.in 12 K
hacker-102.out 1000 B
hacker-103.in 14 K
hacker-103.out 2 K
hacker-208.in 46 B
hacker-208.out 8 B
hacker-209.in 6 M
hacker-209.out 586 K
hacker-210.in 6 M
hacker-210.out 586 K
hacker-314.in 54 B
hacker-314.out 8 B
hacker-315.in 4 M
hacker-315.out 390 K
hacker-316.in 4 M
hacker-316.out 390 K
hacker-317.in 4 M
hacker-317.out 390 K
hacker-423.in 60 B
hacker-423.out 8 B
hacker-424.in 3 M
hacker-424.out 146 K
hacker-425.in 3 M
hacker-425.out 146 K
hacker-426.in 2 M
hacker-426.out 98 K
hacker-427.in 2 M
hacker-427.out 98 K
hacker-428.in 2 M
hacker-428.out 98 K
hacker-429.in 3 M
hacker-429.out 146 K
hacker-430.in 4 M
hacker-430.out 390 K