Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#29645 #2077. EXPLORE Accepted 100 159 ms 512 K C++ 17 / 1 K vuvanhung 2021-03-07 10:14:39
#39816 #2077. EXPLORE Accepted 100 315 ms 1076 K C++ 14 / 4 K Durex+_+ 2021-06-25 18:44:15


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: