Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
1.inp 1.out
2.inp 2.out
3.inp 3.out
4.inp 4.out
5.inp 5.out
6.inp 6.out
7.inp 7.out
8.inp 8.out
9.inp 9.out
10.inp 10.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 5 K
1.inp 454 B
1.out 37 B
10.inp 861 B
10.out 40 B
2.inp 451 B
2.out 37 B
3.inp 403 B
3.out 37 B
4.inp 403 B
4.out 37 B
5.inp 403 B
5.out 37 B
6.inp 403 B
6.out 37 B
7.inp 403 B
7.out 37 B
8.inp 861 B
8.out 40 B
9.inp 861 B
9.out 40 B
data.yml 127 B