Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
00.in 00.ans
01.in 01.ans
02.in 02.ans
03.in 03.ans
04.in 04.ans
05.in 05.ans
06.in 06.ans
07.in 07.ans
08.in 08.ans
09.in 09.ans
10.in 10.ans
11.in 11.ans
12.in 12.ans
13.in 13.ans
14.in 14.ans
15.in 15.ans
16.in 16.ans
17.in 17.ans
18.in 18.ans
19.in 19.ans
20.in 20.ans
21.in 21.ans
22.in 22.ans
23.in 23.ans
24.in 24.ans
25.in 25.ans
26.in 26.ans
27.in 27.ans
28.in 28.ans
29.in 29.ans
30.in 30.ans
31.in 31.ans
32.in 32.ans
33.in 33.ans
34.in 34.ans
35.in 35.ans
36.in 36.ans
37.in 37.ans
38.in 38.ans
39.in 39.ans
40.in 40.ans
41.in 41.ans
42.in 42.ans
43.in 43.ans
44.in 44.ans
45.in 45.ans
46.in 46.ans
47.in 47.ans
48.in 48.ans
49.in 49.ans
50.in 50.ans
51.in 51.ans
52.in 52.ans
53.in 53.ans
54.in 54.ans
55.in 55.ans
56.in 56.ans
57.in 57.ans
58.in 58.ans
59.in 59.ans

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 28 K
00.ans 6 B
00.in 14 B
01.ans 2 B
01.in 4 B
02.ans 26 B
02.in 58 B
03.ans 4 B
03.in 8 B
04.ans 18 B
04.in 44 B
05.ans 823 B
05.in 2 K
06.ans 843 B
06.in 2 K
07.ans 403 B
07.in 1 K
08.ans 653 B
08.in 2 K
09.ans 474 B
09.in 1 K
10.ans 552 B
10.in 2 K
11.ans 490 B
11.in 1 K
12.ans 416 B
12.in 1 K
13.ans 842 B
13.in 2 K
14.ans 336 B
14.in 995 B
15.ans 349 B
15.in 1 K
16.ans 360 B
16.in 1 K
17.ans 744 B
17.in 2 K
18.ans 551 B
18.in 2 K
19.ans 429 B
19.in 1 K
20.ans 761 B
20.in 2 K
21.ans 503 B
21.in 2 K
22.ans 336 B
22.in 995 B
23.ans 841 B
23.in 2 K
24.ans 744 B
24.in 2 K
25.ans 686 B
25.in 2 K
26.ans 686 B
26.in 2 K
27.ans 429 B
27.in 1 K
28.ans 653 B
28.in 2 K
29.ans 761 B
29.in 2 K
30.ans 761 B
30.in 2 K
31.ans 416 B
31.in 1 K
32.ans 568 B
32.in 2 K
33.ans 416 B
33.in 1 K
34.ans 552 B
34.in 2 K
35.ans 416 B
35.in 1 K
36.ans 474 B
36.in 1 K
37.ans 568 B
37.in 2 K
38.ans 761 B
38.in 2 K
39.ans 337 B
39.in 995 B
40.ans 744 B
40.in 2 K
41.ans 653 B
41.in 2 K
42.ans 653 B
42.in 2 K
43.ans 686 B
43.in 2 K
44.ans 360 B
44.in 1 K
45.ans 336 B
45.in 995 B
46.ans 686 B
46.in 2 K
47.ans 490 B
47.in 1 K
48.ans 779 B
48.in 2 K
49.ans 744 B
49.in 2 K
50.ans 489 B
50.in 1 K
51.ans 474 B
51.in 1 K
52.ans 429 B
52.in 1 K
53.ans 337 B
53.in 995 B
54.ans 686 B
54.in 2 K
55.ans 584 B
55.in 2 K
56.ans 349 B
56.in 1 K
57.ans 15 B
57.in 32 B
58.ans 823 B
58.in 2 K
59.ans 841 B
59.in 2 K