Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
000.in 000.ans
001.in 001.ans
002.in 002.ans
003.in 003.ans
004.in 004.ans
005.in 005.ans
006.in 006.ans
007.in 007.ans
008.in 008.ans
009.in 009.ans
010.in 010.ans
011.in 011.ans
012.in 012.ans
013.in 013.ans
014.in 014.ans
015.in 015.ans
016.in 016.ans
017.in 017.ans
018.in 018.ans
019.in 019.ans
020.in 020.ans
021.in 021.ans
022.in 022.ans
023.in 023.ans
024.in 024.ans
025.in 025.ans
026.in 026.ans
027.in 027.ans
028.in 028.ans
029.in 029.ans
030.in 030.ans
031.in 031.ans
032.in 032.ans
033.in 033.ans
034.in 034.ans
035.in 035.ans
036.in 036.ans
037.in 037.ans
038.in 038.ans
039.in 039.ans
040.in 040.ans
041.in 041.ans
042.in 042.ans
043.in 043.ans
044.in 044.ans
045.in 045.ans
046.in 046.ans
047.in 047.ans
048.in 048.ans
049.in 049.ans
050.in 050.ans
051.in 051.ans
052.in 052.ans
053.in 053.ans
054.in 054.ans
055.in 055.ans
056.in 056.ans
057.in 057.ans
058.in 058.ans
059.in 059.ans
060.in 060.ans
061.in 061.ans
062.in 062.ans
063.in 063.ans
064.in 064.ans
065.in 065.ans
066.in 066.ans
067.in 067.ans
068.in 068.ans
069.in 069.ans
070.in 070.ans
071.in 071.ans
072.in 072.ans
073.in 073.ans
074.in 074.ans
075.in 075.ans
076.in 076.ans
077.in 077.ans
078.in 078.ans
079.in 079.ans
080.in 080.ans
081.in 081.ans
082.in 082.ans
083.in 083.ans
084.in 084.ans
085.in 085.ans
086.in 086.ans
087.in 087.ans
088.in 088.ans
089.in 089.ans
090.in 090.ans
091.in 091.ans
092.in 092.ans
093.in 093.ans
094.in 094.ans
095.in 095.ans
096.in 096.ans
097.in 097.ans
098.in 098.ans
099.in 099.ans
100.in 100.ans
101.in 101.ans
102.in 102.ans
103.in 103.ans
104.in 104.ans
105.in 105.ans
106.in 106.ans
107.in 107.ans
108.in 108.ans
109.in 109.ans
110.in 110.ans
111.in 111.ans
112.in 112.ans
113.in 113.ans
114.in 114.ans
115.in 115.ans
116.in 116.ans
117.in 117.ans
118.in 118.ans
119.in 119.ans

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 31 K
000.ans 1 B
000.in 7 B
001.ans 1 B
001.in 50 B
002.ans 1 B
002.in 50 B
003.ans 1 B
003.in 50 B
004.ans 1 B
004.in 1 B
005.ans 1 B
005.in 50 B
006.ans 1 B
006.in 1 B
007.ans 1 B
007.in 2 B
008.ans 1 B
008.in 3 B
009.ans 1 B
009.in 4 B
010.ans 1 B
010.in 5 B
011.ans 1 B
011.in 6 B
012.ans 1 B
012.in 7 B
013.ans 1 B
013.in 8 B
014.ans 1 B
014.in 9 B
015.ans 1 B
015.in 10 B
016.ans 1 B
016.in 11 B
017.ans 1 B
017.in 12 B
018.ans 1 B
018.in 13 B
019.ans 1 B
019.in 14 B
020.ans 1 B
020.in 15 B
021.ans 1 B
021.in 16 B
022.ans 1 B
022.in 17 B
023.ans 1 B
023.in 18 B
024.ans 1 B
024.in 19 B
025.ans 1 B
025.in 20 B
026.ans 1 B
026.in 21 B
027.ans 1 B
027.in 22 B
028.ans 1 B
028.in 23 B
029.ans 1 B
029.in 24 B
030.ans 1 B
030.in 25 B
031.ans 1 B
031.in 26 B
032.ans 1 B
032.in 27 B
033.ans 1 B
033.in 28 B
034.ans 1 B
034.in 29 B
035.ans 1 B
035.in 30 B
036.ans 1 B
036.in 31 B
037.ans 1 B
037.in 32 B
038.ans 1 B
038.in 33 B
039.ans 1 B
039.in 34 B
040.ans 1 B
040.in 35 B
041.ans 1 B
041.in 36 B
042.ans 1 B
042.in 37 B
043.ans 1 B
043.in 38 B
044.ans 1 B
044.in 39 B
045.ans 1 B
045.in 40 B
046.ans 1 B
046.in 41 B
047.ans 1 B
047.in 42 B
048.ans 1 B
048.in 43 B
049.ans 1 B
049.in 44 B
050.ans 1 B
050.in 45 B
051.ans 1 B
051.in 46 B
052.ans 1 B
052.in 47 B
053.ans 1 B
053.in 48 B
054.ans 1 B
054.in 49 B
055.ans 1 B
055.in 50 B
056.ans 2 B
056.in 50 B
057.ans 2 B
057.in 50 B
058.ans 2 B
058.in 50 B
059.ans 1 B
059.in 11 B
060.ans 1 B
060.in 14 B
061.ans 1 B
061.in 29 B
062.ans 1 B
062.in 3 B
063.ans 1 B
063.in 10 B
064.ans 1 B
064.in 9 B
065.ans 2 B
065.in 50 B
066.ans 1 B
066.in 35 B
067.ans 1 B
067.in 50 B
068.ans 1 B
068.in 8 B
069.ans 1 B
069.in 50 B
070.ans 1 B
070.in 26 B
071.ans 1 B
071.in 50 B
072.ans 1 B
072.in 50 B
073.ans 1 B
073.in 47 B
074.ans 1 B
074.in 50 B
075.ans 1 B
075.in 50 B
076.ans 1 B
076.in 6 B
077.ans 2 B
077.in 13 B
078.ans 1 B
078.in 50 B
079.ans 1 B
079.in 50 B
080.ans 1 B
080.in 15 B
081.ans 1 B
081.in 19 B
082.ans 1 B
082.in 18 B
083.ans 1 B
083.in 8 B
084.ans 1 B
084.in 50 B
085.ans 1 B
085.in 16 B
086.ans 1 B
086.in 11 B
087.ans 1 B
087.in 10 B
088.ans 1 B
088.in 6 B
089.ans 1 B
089.in 10 B
090.ans 1 B
090.in 48 B
091.ans 1 B
091.in 50 B
092.ans 1 B
092.in 15 B
093.ans 2 B
093.in 18 B
094.ans 1 B
094.in 11 B
095.ans 1 B
095.in 7 B
096.ans 1 B
096.in 7 B
097.ans 1 B
097.in 50 B
098.ans 1 B
098.in 2 B
099.ans 1 B
099.in 8 B
100.ans 1 B
100.in 44 B
101.ans 1 B
101.in 5 B
102.ans 1 B
102.in 12 B
103.ans 1 B
103.in 48 B
104.ans 2 B
104.in 27 B
105.ans 1 B
105.in 50 B
106.ans 2 B
106.in 50 B
107.ans 1 B
107.in 50 B
108.ans 1 B
108.in 42 B
109.ans 1 B
109.in 47 B
110.ans 1 B
110.in 6 B
111.ans 1 B
111.in 6 B
112.ans 1 B
112.in 7 B
113.ans 1 B
113.in 48 B
114.ans 1 B
114.in 15 B
115.ans 1 B
115.in 15 B
116.ans 1 B
116.in 50 B
117.ans 1 B
117.in 50 B
118.ans 1 B
118.in 30 B
119.ans 2 B
119.in 49 B